Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji w budynku nr 12 w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 w formie zaprojektuj i zbuduj

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-020 Lublin, Lipowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 530 , fax. 261 183 501
 • Data zamieszczenia: 2021-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
  Lipowa 1a
  20-020 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 530, fax. 261 183 501
  REGON: 43026882400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzilublin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji w budynku nr 12 w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 w formie zaprojektuj i zbuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji w budynku nr 12 w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 w formie zaprojektuj i zbuduj. Rodzaj, zakres oraz ilość zamierzonych do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych określa "Program Funkcjonalno - użytkowy"stanowiący załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach