Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na naprawie dachu oraz uszczelnieniu dylatacji na Trybunie Wschodniej Stadionu Miejskiego w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na naprawie dachu oraz uszczelnieniu dylatacji na Trybunie Wschodniej Stadionu Miejskiego w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę dachu oraz wymianę i uzupełnienie ubytków uszczelnienia dylatacji i połączeń elementów betonowych na Trybunie Wschodniej na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. Z uwagi na powyższe przedmiot zamówienia obejmuje: 1) naprawę dachu polegającą na: uzupełnieniu płyt poliwęglanowych lub wymianie elementów uszkodzonych wraz z niezbędnymi obróbkami w ilości ok. 50 m2, uzupełnienie obróbek blacharskich lub wymianę elementów uszkodzonych w ilości ok. 171 m2, uzupełnieniu lub wymianie membrany dachowej PVC w ilości ok. 200 m2, wymianie uszkodzonych wpustów dachowych w ilości ok. 24 szt, naprawa lub wymiana uszczelek i listew mocujących z poliwęglanu ok 698 mb, 2) wymianę i uzupełnienie ubytków uszczelnienia dylatacji i połączeń elementów betonowych na poziomie trybun elastycznym materiałem uszczelniającym o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej do stosowania na zewnątrz w ilości ok. 300 mb (wskazane na rysunku nr 1 i 2), 3) wymianę listwy dylatacyjnej na poziomie trybun w ilości ok. 50 mb (wskazane na rysunku nr 1), 4) roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 5) na czas budowy należy zabezpieczyć teren trybuny, a po skończonej budowie teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Miejsca naprawy zostaną wskazane przez Inspektora nadzoru i Użytkownika obiektu. Roboty budowlane ze względu na lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie budynków kompleksu sportowego, wymagać będą prowadzenia w sposób nie zakłócający funkcjonowania wyżej wymienionego obiektu, oraz umożliwiający wykonywanie statutowych zadań Użytkownika przez cały okres prowadzenia robót. Użytkownik przedstawi wykonawcy harmonogram rozgrywek i imprez odbywających się na Stadionie Miejskim w Rzeszowie w trakcie realizacji robót z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany przez użytkownika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na zasadach określonych w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna). 3.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach