Przetargi.pl
Roboty budowlane na wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Oddziału PAN w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31

Polska Akademia Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Akademia Nauk
  Plac Defilad 1
  00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000325713
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane na wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Oddziału PAN w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy tarasu i wykonania odwodnienia terenu w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31 - w budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku.2.Szczegółowy zakres, opis i sposób wykonania robót budowlanych określają:1) Projekt budowlano – wykonawczy „Przebudowa tarasu i odwodnienie terenu” w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31- z dnia 27 kwietnia 2021r. wraz z :a) Projektem zagospodarowania terenu,b) Programem prac konserwatorskich,c) Projektem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,d) Projektem zieleni,e) Ekspertyzą stanu zachowania i stanu technicznego,stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ;2) Decyzja nr WUiA-V.6740.6-1.2022.DO.6117 z dnia 08.02.2022r. – pozwolenie na roboty budowlane - stanowiąca Załącznik nr 6a do SWZ;3) Decyzja z dnia 16.12.2021 r. – pozwolenie wodnoprawne – stanowiąca Załącznik nr 6b do SWZ;4) Decyzja nr ZN.5142.711.2021.AN z dnia 11.06.2021 r. PWKZ w Gdańsku na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych stanowiąca Załącznik nr 6c do SWZ;5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych „Przebudowa tarasu i odwodnienie terenu w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 31” z grudnia 2021 r. stanowiąca Załącznik nr 6d do SWZ.3. Budynek Oddziału PAN w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina 31 jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 692.4. Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się w funkcjonującym budynku, dlatego każda konieczność wejścia do poszczególnych pomieszczeń wewnątrz budynku musi być uzgodniona z Zamawiającym, co najmniej jeden dzień wcześniej przed planowanym wejściem. O dostawach materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą.5. Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ jest jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowi wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.Przedmiar robót ma za zadanie ułatwienie Wykonawcom obliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości robót budowlanych wraz z wykonaniem robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym m.in. zabezpieczenie przed zniszczeniem i zabrudzeniem elementów architektonicznych i istniejącej zieleni, elewacji budynku nie objętych opracowaniem, wydzielenie ścieżek technicznych, oraz związane z realizacją robót m.in. dostawy i rozładunek materiałów, koszty uzgodnień i uzyskania zgód oraz poniesienie kosztów z tym związanych (np. ewentualnego zajęcia chodnika lub drogi niezbędnych do rozładunku materiałów).6. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane zgodniez dokumentacją projektową załączoną do SWZ.7. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane wynikające z zakresu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonania poszczególnych prac oraz wiedzą fachową Wykonawcy, za zaproponowaną przez siebie cenę ryczałtową. 8. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej SWZ służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały równoważne od innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów określonych w dokumentacji projektowej. W przypadku podania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca musi wykazać równoważność oferowanego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w opisie rozwiązania równoważnego na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów oceny równoważności. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego w dokumentacji przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii o nie gorszych parametrach technicznych, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U z 2021r. poz. 2351 ze zm.), warunków określonych w ustawie z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości rozwiązania równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej, w tym posiadanie stosowne dopuszczenia i atesty. W przypadku braku w dokumentacji projektowej parametrów dla produktu określonego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem wykonawca winien zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego o wskazanie dodatkowych informacji niezbędnych do złożenia oferty.9. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących zaproponowanego rozwiązania równoważnego. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia. Brak załączenia do oferty opisu oferowanych rozwiązań równoważnych skutkować będzie odrzuceniem złożonej w niniejszym postępowaniu oferty tego Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.10. Zamawiający wymaga co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty obejmującą naprawę ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.11. Zamawiający stosownie do przepisu art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych w budynku Oddziału PAN w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31 objęte zamówieniem oraz wskazane i opisane w dokumentacji, o której mowa w ust. 2 i ust. 5, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (tzw. pracowników fizycznych), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2207), przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy osób (wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), dalej zwanej „PrBud” oraz dostawców materiałów i urządzeń. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.12. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa ust. 11, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w przepisie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w Załączniku nr 5 do SWZ.13. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest budynek Oddziału PAN w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach