Przetargi.pl
Roboty budowlane dotyczące pomieszczeń nr 310, 311, 312, 313, 314 i przebudowa instalacji wewnętrznych wod-kan, cieplno-chłodniczych i elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zintegrowanego laboratorium nanostruktur sensorowych w pawilonie C-1 AGH. KC-zp.272-687/15

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6173595 , fax. (012) 6173595, 6173363
 • Data zamieszczenia: 2015-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6173595, fax. (012) 6173595, 6173363
  REGON: 00000157700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane dotyczące pomieszczeń nr 310, 311, 312, 313, 314 i przebudowa instalacji wewnętrznych wod-kan, cieplno-chłodniczych i elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zintegrowanego laboratorium nanostruktur sensorowych w pawilonie C-1 AGH. KC-zp.272-687/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  roboty budowlane dotyczące pomieszczeń nr 310, 311, 312, 313, 314 i przebudowa instalacji wewnętrznych wod-kan, cieplno-chłodniczych i elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zintegrowanego laboratorium nanostruktur sensorowych w pawilonie C-1 AGH. Wspólny Słownik Zamówień: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45262500-6 Roboty murarskie 45431000-7 Kładzenie płytek, CPV 45262321-7 Podkłady i wyrównywanie podłóg 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312310-3 Ochrona odgromowa 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452144004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-01-07 do godz. 09:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 nr SWIFT: PKO PP LPW Zamawiający przypomina, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.agh.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach