Przetargi.pl
Roboty budowlane - remont i konserwacja 34 lukarn od strony dziedzińca wewnętrznego, remont dachu ze świetlikiem oraz remont pokrycia dachu wieży w zabytkowym gmachu Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-729 Poznań, ul. Młyńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 647 34 44 , fax. 0-61 647 34 41
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
  ul. Młyńska
  61-729 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 647 34 44, fax. 0-61 647 34 41
  REGON: 30070597800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane - remont i konserwacja 34 lukarn od strony dziedzińca wewnętrznego, remont dachu ze świetlikiem oraz remont pokrycia dachu wieży w zabytkowym gmachu Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Zakres przedmiotu Umowy: Realizacja poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia polegać będzie między innymi na: A. W zakresie remontu i konserwacji 34 lukarn od strony dziedzińca (typu A, B, C i D) a. Oczyszczeniu lukarn przez struganie, b. Oczyszczeniu mechanicznym z warstwy zagrzybionej, c. Odgrzybieniu przez smarowanie preparatem grzybo- i pleśniobójczym, d. Uzupełnieniu ubytków i wymianie elementów zniszczonych na nowe, e. Szpachlowaniu i gruntowaniu, f. Dwukrotnym malowaniu farbą alkidową, g. Uszczelnieniu połączeń opierzenia kitem trwale plastycznym, h. Myciu i czyszczeniu stolarki okiennej. B. W zakresie remontu dachu ze świetlikiem: a. Demontażu pokrycia oraz obróbek z blachy, b. Demontażu pokrycia z papy (dwie warstwy), c. Demontażu gąsiorów ceramicznych, d. Wymianie deskowania, wraz z krokwiami i elementami konstrukcyjnymi (impregnowanie), e. Wykonaniu pokrycia dwuwarstwowego z papy termozgrzewalnej, f. Ułożeniu membrany, g. Wykonaniu nowego pokrycia z blachy płaskiej tytanowo-cynkowej na podwójny rąbek stojący, h. Wykonaniu nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej kominów i wyłazu dachowego, i. Wymianie części poliwęglanu komorowego w świetlikach dachowych, j. Wymianie części uszczelek i listew dociskowych do płyt z poliwęglanu, k. Czyszczeniu przez szczotkowanie całej konstrukcji dachowej stalowej, l. Odtłuszczeniu całej konstrukcji dachu, m. Dwukrotnym malowaniu całej konstrukcji dachu, n. Dostawie i montażu drabiny stalowej mocowanej do ściany z obręczą ochronną do wyłazu dachowego przy świetlikach, o. Demontażu i ponownym montażu nowej instalacji odgromowej. UWAGA! W trakcie prowadzenia prac remontowych dachu ze świetlikiem należy zabezpieczyć przestrzeń pomiędzy świetlikiem zewnętrznym (remontowanym) a świetlikiem wewnętrznym w sposób uniemożliwiający uszkodzenie świetlika wewnętrznego co w konsekwencji zagrażałoby zdrowiu i życiu osób poruszających się po holu na parterze budynku oraz galeryjkach znajdujących się na 1 oraz 2 piętrze budynku. C. W zakresie remontu wieży: a. Demontażu pokrycia oraz obróbek z blachy, b. Wymianie deskowania, c. Wykonaniu nowego pokrycia z blachy płaskiej tytanowo-cynkowej na podwójny rąbek stojący, d. Uzupełnieniu brakujących elementów balustrady, e. Czyszczeniu i dwukrotnym malowaniu balustrady, f. Czyszczeniu i dwukrotnym malowaniu masztu. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane, wskazane w dokumentach, o których mowa w punkcie powyższym (punkt III.2 SIWZ), niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy dokumenty te przewidują różny zakres robót, uznaje się, że zakres robót, do wykonania, których zobowiązany jest Wykonawca wskazuje projekt wykonawczy (Dokumentacja techniczna). 5. Roboty muszą być wykonane w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na warunkach ustalonych w SIWZ i załącznikach do niej. 6. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 45000000-7 Roboty budowlane 45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych, 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowej i inne podobne roboty specjalistyczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach