Przetargi.pl
Roboty budowlane - polegające na wydzieleniu klatek dwóch schodowych oraz instalacja urządzeń służących oddymianiu i napowietrzeniu klatek schodowych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Katedralnej 12 w Kołobrzegu.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 35 115 55 , fax. 0-94 35 115 55
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak
  ul. Łopuskiego 13
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 35 115 55, fax. 0-94 35 115 55
  REGON: 33144461100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsehkolobrzeg.finn.pl/bipkod/008

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane - polegające na wydzieleniu klatek dwóch schodowych oraz instalacja urządzeń służących oddymianiu i napowietrzeniu klatek schodowych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Katedralnej 12 w Kołobrzegu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane polegające na wydzieleniu klatek schodowych K3 i K4 oraz instalacja urządzeń służących oddymianiu i napowietrzeniu klatek schodowych, w tym prace rozbiórkowe fragmentów stropów nad klatkami schodowymi, przebudowa więźby dachowej, montaż okien oddymiających, obudowa klatek schodowych i okien oddymiających, wykonanie ściany oddzielenia pożarowego, wybicie otworu pod drzwi, montaż drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej, wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobne roboty wykończeniowe i malarskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z rejestru sądowego (KRS), odpis wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzonych działalność gospodarczą. 2. Aktualne zaświadczenie z ZUS. 3. Aktualne zaświadczenie z US. 4. Wykaz robót budowlanych 5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi. 6. Odpis dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach