Przetargi.pl
„Robota budowlana polegająca na doposażeniu istniejących placów zabaw w nowe zestawy zabawowe oraz elementy małej architektury wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w sześciu jednostkach oświatowych w ramach projektu: „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów” w formule „zaprojektuj-wybuduj”

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Robota budowlana polegająca na doposażeniu istniejących placów zabaw w nowe zestawy zabawowe oraz elementy małej architektury wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w sześciu jednostkach oświatowych w ramach projektu: „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów” w formule „zaprojektuj-wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj-wybuduj” jest doposażenie istniejących placów zabaw w nowe zestawy zabawowe i elementy małej architektury wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych w ramach projektu „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów” dla następujących jednostek oświatowych: 1) Przedszkole Publiczne Nr 17, przy ul. Witkacego 5, 35-113 Rzeszów; 2) Przedszkole Publiczne Nr 37, przy ul. Starzyńskiego 10, 35-508 Rzeszów; 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, przy ul. Dąbrowskiego 66a, 35-040 Rzeszów; 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11, przy ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; 5) Szkoła Podstawowa Nr 29, przy ul. Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów, 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (Przedszkole Publiczne nr 34), przy ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i usług wchodzących w zakres procesu budowlanego, niezbędnego do wykonania i użytkowania przedmiotu zamówienia tj.: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej ze zgłoszeniem robot w imieniu Zamawiającego we właściwym organie pozwalającym na ich realizację; 2) Realizację robót budowlanych: - przygotowanie terenu pod budowę, - wyposażenie w nowe urządzenia (sprzęt rekreacyjny oraz elementy malej architektury) placu zabaw w lokalizacji podanej na załączniku graficznym wraz z wykonaniem nawierzchni amortyzujących upadek z wysokości wg zestawienia ujętego w PFU, - wyrównanie ternu oraz obsianie trawą. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy, 2) wzór umowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna). 3.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach