Przetargi.pl
Rewitalizację przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkalnych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Miasto Łańcut ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, Plac Sobieskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 252 202 , fax. 172 252 021
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łańcut
  Plac Sobieskiego 18
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 252 202, fax. 172 252 021
  REGON: 69058175500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lancut.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizację przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkalnych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia na Rewitalizację przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkalnych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie 2. Zakres robót obejmuje: 1) Osiedle Trześnik: a) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk Ø 200 mm – 971,00 m b) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk Ø 160 mm – 226,00 m c) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk Ø 315 mm – 30,00 m d) Słup oświetleniowy aluminiowy wys. 4,50 m – 23 szt. e) Oprawa oświetleniowa LED – 23 szt. f) Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa wiążąca gr. 8 cm – 2 966,22 m2 g) Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm – 2 966,22 m2 h) Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm – 743,85 m2 i) Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm – 2 497,72 m2 j) Nawierzchnie z kostki ażurowej typu „jumbo” gr. 10 cm – 986,57 m2 k) Dostawa i montaż – kosz na śmieci wraz z fundamentowaniem – 2 szt. l) Dostawa i montaż – pergola łukowa wraz z fundamentowaniem – 8 szt. m) Dostawa i montaż – ławka z oparciem wraz z fundamentowaniem – 65 szt. n) Dostawa i montaż – pergola ze stolikiem + 2 krzesła wraz z fundamentowaniem – 2 szt. o) Dostawa i montaż – stojak na rowery wraz z fundamentowaniem – 9 szt. p) Dostawa i montaż – elementy siłowni plenerowej (ławka z oparciem + młynek, ławka z oparciem + platforma, ławka z oparciem + rowerek, masażer podwójny na pylonie, orbitrek + koła tai chi na pylonie, przywodziciel i odwodziciel + ławka na pylonie, rowerek + wyciskanie siedząc na pylonie ) wraz z fundamentowaniem – łącznie 8 szt. 2) Osiedle Armii Krajowej: a) Słup oświetleniowy aluminiowy wys. 4.5 m – 11 szt. b) Oprawa oświetleniowa LED – 11 szt. c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa wiążąca gr. 8 cm – 1 346,74 m2 d) Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm – 1 346,74 m2 e) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 1 643,26 m2 f) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 1 135,68 m2 g) Nawierzchnie z kostki ażurowej typu „jumbo” gr. 10 cm – 790,70 m2 h) Dostawa i montaż – pergola łukowa wraz z fundamentowaniem – 6 szt. i) Dostawa i montaż – stolik do gry w szachy + 2 krzesełka wraz z fundamentowaniem – 5 szt. j) Dostawa i montaż – stolik do gry w szachy + 4 krzesełka wraz z fundamentowaniem – 2 szt. k) Dostawa i montaż – pergola ze stolikiem + 2 krzesła wraz z fundamentowaniem – 3 szt. l) Dostawa i montaż – stojak na rowery wraz z fundamentowaniem – 5 szt. m) Dostawa i montaż – ławka z oparciem wraz z fundamentowaniem – 32 szt. 3) Osiedle Słowackiego: a) Kanały z rur PVC łączone na wcisk Ø 200 mm – 24,80 m b) Kanały z rur PVC łączone na wcisk Ø 300 mm – 41,80 m c) Słup oświetleniowy aluminiowy wys. 4,50 m – 6 szt. d) Oprawa oświetleniowa LED – 6 szt. e) Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa wiążąca gr. 8 cm – 14,24 m2 f) Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm – 14,24 m2 g) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 731,42 m2 h) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 278,96 m2 i) Nawierzchnie z kostki ażurowej typu „jumbo” gr. 10 cm – 284,03 m2 j) Dostawa i montaż – stolik do gry w szachy + 4 krzesełka wraz z fundamentowaniem – 2 szt. k) Dostawa i montaż – ławka z oparciem wraz z fundamentowaniem – 6 szt. l) Dostawa i montaż – pergola ze stolikiem + 2 krzesła wraz z fundamentowaniem – 3 szt. m) Dostawa i montaż – stojak na rowery wraz z fundamentowaniem – 5 szt. n) Dostawa i montaż – elementy siłowni plenerowej oraz placu zabaw (linowiec, huśtawka podwójna, masażer podwójny na pylonie, orbitrek + biegacz) wraz z fundamentowaniem – łącznie 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 30 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja dotyczącą Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie Podwykonawców do wykonania zamówienia) – w Formularzu Oferty. 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami dotyczącymi (jeżeli dotyczy - składane wraz z ofertą): 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Kosztorys ofertowy uproszczony (składany wraz z ofertą) w wersji papierowej opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiaru robót oraz SIWZ. Wybrany w wyniku przeprowadzonego postepowania Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej. 4. Informację - czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informacja - w Formularzu Oferty. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 6. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy Wykonawca składa wraz z ofertą). 7. Wadium – dokument potwierdzający wniesienie wadium ( składany wraz z ofertą)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach