Przetargi.pl
Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową

Miejski Ośrodek Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Łubieńskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 426 46 30 , fax. 0-61 426 35 23
 • Data zamieszczenia: 2020-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Kultury
  ul. Łubieńskiego 11
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 426 46 30, fax. 0-61 426 35 23
  REGON: 28172000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mok.gniezno.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie wraz z jego rozbudową oraz doposażeniem, celem dostosowania do potrzeb organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej oraz aktywizacji i integracji społecznej, a także dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja wykonana zostanie w formule "Zaprojektuj i wybuduj". 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza SIWZ, w tym wzór umowy i program funkcjonalno-użytkowy, którego uszczegółowieniem jest dokumentacja projektowa opracowana przez firmę Smart Architekci Szymon Mazurek ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław oraz inne dokumenty wymienione w pkt I.5-I.7. siwz. W załączonym do przetargu Programie Funkcjonalno-Użytkowym aktualna jest tylko część opisowa.Nadrzędne jest opracowanie projektowe „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej ze szczegółowością projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”, autorstwa Projektanta Smart Architekci sp. z o.o. Szymon Mazurek, będącą załącznikiem nr 9 do SIWZ, zawierającą część opisową i rysunkową oraz przedmiar. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 9 do SIWZ w folderze 06.Projekty Akustyczne, w folderze Elektroakustyka obowiązującą specyfikacją jest specyfikacja nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: 1.1. Formularz oferty (załącznik nr 1), 1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.1.1. siwz (załącznik nr 2), - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.3. Opracowanie pn.: „Technologia i organizacja robót budowlanych” (kryterium oceny ofert) zawierające wstępny Harmonogram rzeczowy realizacji robót budowlanych oraz analizy dotyczące podkryteriów w celu dokonania przez Zamawiającego podziału punktów w ramach ww. kryterium. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4)1.1.-1.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt.2. lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach