Przetargi.pl
Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze.

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 473 102 , fax. 627 473 102
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
  ul. Jarocińska 1
  63-233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie
  tel. 627 473 102, fax. 627 473 102
  REGON: 53299000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. mediami oraz zagospodarowaniem terenu służącym do prawidłowego funkcjonowania obiektu. W ramach budowy planuje się stworzenie powierzchni użytkowej 569,49 m². W budynku znajdą się takie pomieszczenia jak: pokój nauczycielski, toalety, szatnia, korytarze, kotłownia, magazyn, pomieszczenie gospodarcze, sala sportowa. Zamówienie obejmuje kompleksową realizację inwestycji określoną w projekcie zaprojektowanego budynku sali sportowej wraz z wszelkimi instalacjami wewnątrz oraz sieciami, jak również zagospodarowaniem terenu. Projektowany budynek sali sportowej jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczony o następujących parametrach: - powierzchnia zabudowy- 631,61 m2; - powierzchnia całkowita-631,61 m2; - powierzchnia użytkowa-569,49 m2; - kubatura- 4842,72 m3; - długość-34,57 m; - szerokość-20,90 m; - wysokość max- 9,96 m; - ilość kondygnacji-1. Budynek wykonany jest w technologii murowanej: FUNDAMENTY - Ławy fundamentowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalą B500B ŚCIANY PODZIEMNE - Ściany fundamentowe do poziomu izolacji przeciwwilgociowej z bloczków betonowych typu M kl. 20 na zaprawie cementowej marki M10, ocieplone styropianem AQUA gr. 20cm [ ʎ=0,031 W/mK ]. ŚCIANY NADZIEMNE - ściana wewnętrzna gr. 25cm – z pustaków ceramicznych klasy 20 na zaprawie cementowowapiennej klasy M10 - ściana wewnętrzna gr. 12cm – z pustaków ceramicznych klasy 10 na zaprawie cementowowapiennej klasy M5 NADPROŻA - W ścianach nośnych z typowych belek żelbetowych sprężonych typu KONBET SBN120 - W ścianach działowych wzmocnienia z prefabrykowanych belek SBN 72/120 STROP - Strop z płyt SP20 KOMINY I WENTYLACJA - kanały wentylacyjne w budynku zaprojektowano z ceramicznych pustaków do przewodów wentylacyjnych 19x19 - ponad dachem komin obmurowany cegłą i otynkowany, wyposażony w nasady kominowe WIEŃCE , TRZPIENIE ŻELBETOWE - Wieńce z betonu C20/25 i stali B500B - Trzpienie żelbetowe z betonu C20/25 i stali B500B POKRYCIE - Dach pokryty papą wierzchniego krycia . SUFITY - Nad salą – sufit akustyczny np. ECOPHON super G 35 na konstrukcji T24 (Czas pogłosu 0,95 kg V-174 , odporność na uderzenia klasa 2A ) - Nad łazienkami, szatniami – sufit podwieszany z płyt kartonowo gipsowych GKBI na ruszcie stalowym. TYNKI I WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW - Tynk ścian wewnętrznych cementowo-wapienny trójwarstwowy kategorii III z zaprawy marki M2 - Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy typu baranek, ziarno gr. 1,0 mm malowany farbami silikonowymi. - Tynki wewnętrzne sufitów w pomieszczeniach higieno sanitarnych z płyty GKBI gr. 12,5 mm - Tynki wewnętrzne sufitów w korytarzu , sali lekcyjnej, magazynie, kotłowni i szatniach. - tynk cem-wapienny. - Okładziny ścian pomieszczeń higieno sanitarnych z płytek ceramicznych do poziomu sufitów podwieszanych. POSADZKI - łazienki, szatnie, korytarze– płytki gresowe - sala gimnastyczna - podłoga systemowa o nawierzchni poliuretanowej IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE I AKUSTYCZNE - Izolacja przeciwwilgociowa pionowa – powłoki bitumiczne - Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - z papy - Izolacja przeciwwilgociowa stref mokrych w łazienkach – izolacja alternatywna - Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych -nadziemne styropian Termonium Plus fasada gr. 12 i 20 cm [λ=0,031 W/mK] - Izolacja termiczna i akustyczna ścian podziemnych - styropian AQUA gr. 20 cm [λ= 0,031 W/mK] - Izolacja termiczna i akustyczna stropodachu - styropian gr. 20 cm np. EPS 100-038 [ lambda = 0,038 W/mK ], ocieplenie dachu gr. 25 cm wełna mineralna [ lambda = 0,033 W/mK ] STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Stolarka okienna - Materiał PCV i AL, kolor zgodny z zestawieniem stolarki Stolarka drzwiowa - Drzwi z AL, kolor zgodny z zestawieniem stolarki - Drzwi wewnętrzne płytowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, okleina CPL, drewnopodobna , jasny buk, ościeżnica regulowana - Drzwi i ścianki kabin prysznicowych systemowe z HPL - Drzwi i ścianki kabin WC systemowe z HPL - Drzwi EI 30 w ścianie oddzielenia pożarowego aluminiowe przeszklone Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich instalacji wewnątrz budynku m.in. instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, strukturalne, grzewcze. Wokół budynku przewidziano tereny utwardzone w postaci chodników, dojść opasek z kostki betonowej. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z obowiązującymi normami. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w specyfikacji technicznej oraz wymaganych przepisami prawa. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. Z uwagi na to, iż prace budowlane wykonywane będą przy istniejącej, funkcjonującej szkole podstawowej, należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa - przede wszystkim uczniów i wszystkich osób korzystających ze szkoły. Szczegółowy harmonogram prowadzonych robót musi być każdorazowo uzgodniony z administratorem obiektu przyległego, tj. Szkołą Podstawową w Górze. Teren wokół inwestycji należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót. Wykaz pozostałych prac do wykonania i wyceny przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia: 1/ Organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozór budowy 2/ Przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, sprawdzeń niezbędnych podczas odbiorów instalacji 3/ Zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 4/ Rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robót oraz pokrycie ich kosztów 5/ Pełna obsługa dostaw materiałów, urządzeń itp. do wykonania przedmiotu zamówienia 6/ sporządzenie dokumentacji powykonawczej, na którą składa się: 1) dokumentacja techniczna z naniesionymi ew. zmianami 2) dokumentacja geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 3) atesty na materiały i prefabrykaty, 4) protokoły odbioru robót, 5) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń. 7/ w razie konieczności - zapewnienie na własny koszt obsługi geotechnicznej podczas realizacji robót ziemnych wraz z wykonaniem niezbędnych badań, 8/ poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem wszystkich opinii i zaświadczeń potrzebnych do odbioru końcowego prac, 9/ wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z oznakowaniem zgodnie z instrukcją Wykonawca na własny koszt, na czas prowadzenia prac zobowiązany jest ponadto do: 1/ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa 2/ zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności 3/ zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego 4/ przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem 5/ zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i usunięcie stwierdzonych wad 6/ dbania o należyty porządek na terenie budowy 7/ niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych 8/ po zakończeniu robót do pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 55.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003 z adnotacją „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze.”, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowód wpłaty wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oryginał gwarancji lub poświadczenia. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt. 11.3. lit. b-e powyżej należy załączyć w taki sposób, aby można go odesłać po wyborze najkorzystniejszej oferty (np. złożyć wraz z ofertą w koszulce lub kopercie). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania, jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w rozdziale 11 niniejszej SIWZ lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Oferta- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 - Kosztorys ofertowy- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, - Dowód wniesienia wadium, - Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy; b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w punkcie 8.5.a) SIWZ składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zastosowaniem wyżej wymienionych terminów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach