Przetargi.pl
Rewitalizacja parku oraz terenu przyległego do pałacu w miejscowości Pomorzowice.

GMINA GŁUBCZYCE ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 485 30 21 , fax. 77 485 24 16
 • Data zamieszczenia: 2022-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GŁUBCZYCE
  ul. Niepodległości 14
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 77 485 30 21, fax. 77 485 24 16
  REGON: 531412875
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja parku oraz terenu przyległego do pałacu w miejscowości Pomorzowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi: Rewitalizacja parku oraz terenu przyległego do pałacu w miejscowości Pomorzowice.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - kompleksowy remont kaplicy pałacowej - roboty konstrukcyjne, roboty z zakresu konserwacji i odtworzenia detalu architektonicznego, roboty tynkarskie i malarskie, roboty pokrywcze blachą tytancynkową;- instalacje elektryczne - wykonanie oświetlenia i iluminacji;- wykonanie nowych alejek;- montaż małej architektury.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 7 do SWZ,- przedmiar robót - załącznik nr 9 do SWZ,- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10 do SWZ,- dokumentacja projektowa - załącznik nr 11 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach