Przetargi.pl
Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej

Muzeum Podkarpackie w Krośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 321 376 , fax. 134 324 301
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Podkarpackie w Krośnie
  ul. Piłsudskiego 16
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 134 321 376, fax. 134 324 301
  REGON: 63063000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wojewódzka samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej z RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Spójność przestrzenna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Remont i modernizację całego budynku „Zgoda” w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 14 będącego własnością Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, wpisanego do Rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod nr rejestru A-1230 zgodnie z podziałem własnościowym określonym w załączniku ( MPK- 65,10% i Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie 34,90% ). 2) Zakres robót dla ww. zamierzenia budowlanego obejmuje roboty rozbiórkowe oraz montażowe oraz wykończeniowe oraz budowę instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, budowę instalacji systemu telewizji dozorowej ,budowę instalacji sygnalizacji włamania i napadu, budowę instalacji okablowania strukturalnego. 3) Zakres robót dla ww. zamierzenia budowlanego obejmuje dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1)dokumentacja projektowa – załącznik nr 6 do SIWZ , 2)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każdy wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 150 000,00 zł. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1)w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2)w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3.Zamawiający zaleca, by w przypadku wniesienia wadium w formie: a)pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został dołączony do oferty; b)innej niż pieniądz – oryginał należy złożyć bezpośrednio do oferty. Zaleca się umieszczenie dokumentów wadialnego w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. 4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5.Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Sanoku O/ Krosno Nr 62864210832002830913130001 Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin wpływu wadium na konto Zamawiającego. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Wszelkie pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach