Przetargi.pl
Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno - Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Kultury w Komborni

Gmina Korczyna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-420 Korczyna, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 354 080 , fax. 134 354 096
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korczyna
  ul. Rynek 18 a
  38-420 Korczyna, woj. podkarpackie
  tel. 134 354 080, fax. 134 354 096
  REGON: 37044056000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.korczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno - Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Kultury w Komborni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I : Wykonanie remontu budynku Domu Kultury w Komborni na działce nr 736/1, 736/2, utwardzenie gruntu i budowa miejsc postojowych, obudowa studni z iluminacją świetlną, dostawa i montaż altany ogrodowej, nasadzenia w następującym zakresie: 1) roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku – demontaż osprzętu sanitarnego, wykucie z muru wewnętrznych ościeżnic drzwiowych, wykucie z muru podokienników wewnętrznych, skucie tynków wewnętrznych ścian i sufitów, rozebranie posadzek wraz z warstwami wyrównawczymi (częściowe), wywiezienie gruzu z rozbiórki, 2) roboty instalacji sanitarnych – wykonanie rurażu instalacji wodociągowej z podejściami do projektowanych urządzeń, wykonanie rurażu instalacji kanalizacyjnej z podejściami do projektowanych urządzeń, montaż osprzętu sanitarnego: wodociągowego i kanalizacyjnego, 3) rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej – wykonanie gniazd wtykowych w projektowanych miejscach z doprowadzeniem przewodów elektrycznych, 4) wewnętrzne roboty wykończeniowe: roboty posadzkowe – izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych: sanitariaty i kuchnia, podłoża pod posadzki z zaprawy cementowej, posadzki: płytki GRES na kleju, paneli drewnianych i paneli MDF, roboty tynkarskie ścian i sufitów z osadzeniem podokienników wewnętrznych PCV lub aglomarmurowych częściową okładziną z płytek ceramicznych i malowaniem, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej: drzwi wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone w ościeżnicach stalowych, drzwi wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone w ościeżnicach z płyty MDF o regulowanej szerokości, montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w łazienkach (2 komplety), 5) roboty zewnętrzne – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 6) wykonanie podjazdu (platformy schodowej) dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku, 7) utwardzenie gruntu i budowa miejsc postojowych, 8) wykonanie obudowy studni z iluminacją świetlną z wyposażeniem w meble ogrodowe, 9) nasadzenia – drzew i krzewów liściastych i iglastych wg specyfikacji, dostawa donic technorattanowych. CZĘŚĆ II : Wyposażenie budynku Domu Kultury w Komborni w następującym zakresie: 1) dostawa i montaż wyposażenia Klubu Seniora, 2) dostawa i montaż wyposażenia Sali Pamięci, salki kinowej przy Sali Pamięci, 3) dostawa i montaż wyposażenia Świetlicy dla młodzieży i dorosłych, 4) uzupełnienie wyposażenia siłowni, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, które stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Tam, gdzie w przedmiarze robót, dokumentacji zostało wskazane pochodzenie materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 918 zm.). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I : 15 000, 00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Część II: 2 000, 00zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110 ze zm.). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek Zamawiającego w banku PBS Sanok Oddział Krosno Nr 97864210832002830706790001. Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale. Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w pokoju nr 6 ul. Rynek 18a, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach