Przetargi.pl
Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie ogłasza przetarg

 • Adres: 73220 Drawno, ul. Kościelna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 682 031 , fax. 957 682 031
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie
  ul. Kościelna 3
  73220 Drawno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 682 031, fax. 957 682 031
  REGON: 21096700100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj”. 2. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie (opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej) i realizację robót budowlanych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną – zgodnie z opisem w Programie funkcjonalno – użytkowy (PFU). W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest m.in. do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskania pozwolenia na budowę, a także pozwoleń na użytkowanie obiektu w imieniu Zamawiającego oraz dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 3. Szczegółowy sposób wykonania prac projektowych, robót budowlanych, objętych zamówieniem należy wykonać w oparciu o: Program funkcjonalno – użytkowy, zgodnie ze wzorem umowy, której projekt stanowi Załącznik do SIWZ. 4. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres pomiędzy 36 miesięcy a 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. 7. Zamawiający, działając w oparciu o przepisy art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osób wykonujących (w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy) następujące czynności: - prace ogólnobudowlane - pracownicy fizyczni - min. 2 osoby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego – Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy O/Drawno Nr 35 8359 0005 0031 4279 9000 0004, tytułem „Wadium: Budowa świetlicy wiejskiej w Niemieńsku” Wadium uznaje się za skutecznie wniesione z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w innych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Drawnie przy ul. Kościelna 3, w kasie urzędu lub wraz z ofertą. 5. W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zostało ono zwrócone na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią SIWZ, Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie/oświadczenia, zgodnie wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) w przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów; 4) wypełniony Wykaz cen; 5) ewentualne pełnomocnictwa; 6) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach