Przetargi.pl
Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I

Gmina Wąchock ogłasza przetarg

 • Adres: 27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 27 36 130 , fax. 041 27 36 159
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wąchock
  ul. Wielkowiejska 1 1
  27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 27 36 130, fax. 041 27 36 159
  REGON: 00054872600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: 3.1.1 Organizację terenu budowy. 3.1.2. Pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczanie obiektów w terenie. 3.1.3. Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. 3.1.4. Rewitalizację m. Wąchock, o następującym zakresie robót: 3.1.4.1. Przebudowa ul. Kościelnej na długości około 390 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą: - wymiana nawierzchni ciągów pieszych i jezdni oraz przyległych placów (ulica z kostki granitowej, chodniki i plac z płyt kamiennych w połączeniu z kostką granitową), budowa parkingu (kostka ażurowa), wykonanie: oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulicy, elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne i ekspozycyjne) oraz nasadzenia zieleni (uzupełnienia istniejących szpalerów drzew oraz zieleń dekoracyjna i pnącza na istniejącym murze), wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej napowietrznej na kablową, remont przyległego do ulicy ogrodzenia szkolnego (wymiana przęseł na nowe z prętów metalowych kutych, częściowa wymiana słupków, istniejące kamienne słupki do renowacji ), przestawienie Pomnika ku czci poległych pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego na plac przy budynku MGOK, remont elewacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Nawierzchnia brukowa tzw. kocie łby w ul. Kościelnej za budynkiem bramnym, do zachowania - przełożenie bruku oraz wzmocnienie podłoża. 3.1.4.2. Zagospodarowanie poprzemysłowego terenu przyległego do ulicy Błonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą: - budowa ścieżek spacerowych, promenady spacerowej z umieszczonymi w nawierzchni żeliwnymi płytkami z wąchockimi humorami, zakończonej przeniesionym pomnikiem Sołtysa Wąchocka, wykonanie oświetlenia, budowa stacji trafo i parkingu, budowa budynku szaletu miejskiego, który będzie również spełniał rolę punktu informacji turystycznej i wypożyczalni rowerów, wykonanie elementów małej architektury, montaż ławek i koszy oraz nasadzenia zieleni ozdobnej i parkowej, wymiana nawierzchni odcinka ul. Błonie na długości około 185 mb, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej napowietrznej na kablową. 3.1.4.3. Zagospodarowanie terenów przyległych do odbudowanego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe: - budowa kompleksu boisk sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem (zaprojektowano dwa boiska o sztucznej nawierzchni o wym. płyty 62,0 m x 30,0 m i 32,10 m x 19,20 m, które wyposażone będą w bramki, kosze do gry, uniwersalne słupki, posiadać będą piłkochwyty o wys. 6 m, ogrodzone będą systemowym ogrodzeniem panelowym wys. 4,0 m.), elementami małej architektury oraz przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na budynek sanitarno-szatniowy, budowa placu dla deskorolek (skateparku) (teren wydzielony murkiem oporowym betonowym, żelbetowym gr.25 cm, wysokości ok. 3 m, składający się z dwóch części; w jednej znajdzie się zagłębienie w formie żelbetowej wanny o dwupoziomowej powierzchni, gr. 20 cm, w drugiej, niższej, na betonowej nawierzchni zamontowane będą systemowe urządzenia do jazdy i wykonywania ewolucji na deskorolkach i rolkach; nawierzchnia urządzeń w wersji wyciszonej, konstrukcja z profili stalowych, całość wykonana z płyty metalowej, podłoża jezdne bez śrub.), budowa ścieżek spacerowych, placu zabaw tematycznych (tematyczny placyk do gier i zabaw wyposażony w betonowe: stoły do ping-ponga oraz piłkarzyki, szachownicę i grę w klasę o naw. gumowej oraz bitumiczny placyk rysunkowy), parkingów, wykonanie oświetlenia, wykonanie i wyposażenie placu zabaw (w wydzielonej strefie, wyposażenie placu stanowić będą m.in.: piramida wspinaczkowa, piaskownica, karuzela, zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, skała wspinaczkowa, dwie huśtawki, plac będzie ogrodzony), nasadzenia zieleni, remont elewacji budynku gminnego (poczta i policja). Uzupełnieniem kompleksu będą elementy małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, murki oporowe, remont dwóch istniejących kładek i budowa nowej. 3.1.4.4. Drogi, chodniki, parkingi, place - zestawienie nawierzchni: a) nawierzchnie z kostki betonowej - 8392,80 m2 b) nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych - 1877,80 m2 c) nawierzchnia asfaltowa - 694,5 m2 d) nawierzchnie z kostki kamiennej - 4483,85 m2 e) nawierzchnie z płyt kamiennych - 1955,00 m2 f) nawierzchnia z brukowca (mat. z rozbiórki) - 748,20 m2 g) nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy - 1860,00 m2 h) nawierzchnia boiska sportowa - 814,32 m2 i) nawierzchnia placu zabaw z płyt bezpiecznych - 521,30 m2 j) nawierzchnia betonowa skateparku - 1310,00 m2 Ograniczeniem nawierzchni jezdni będą krawężniki kamienne 15x30 cm lub betonowe 15x30 cm ustawione na ławie betonowej z oporem. Wzdłuż krawężników zostanie ułożony ciek z dwóch rzędów kostki kamiennej. Obramowanie chodników oraz nawierzchni sportowych stanowi obrzeże betonowe lub kamienne 8x30 cm ustawione na ławie betonowej z oporem. 3.1.4.5. Linie zasilające, oświetlenie terenu: 5.1 Przebudowa sieci rozdzielczej - likwidacja linii napowietrznej n/n wraz z przyłączami i zastąpienie ich liniami kablowymi n/n YAKY 4 x 120. Łączna długość ok. 2100 mb. 5.2 Przebudowa oświetlenia ulic - likwidacja istniejącego oświetlenia ulic na słupach linii napowietrznej n/n; wykonanie oświetlenia za pomocą słupów stalowych o wysokości 8 m - 29 szt. (ulice) i 4,5 m - 15 szt. (trakty piesze, pieszo - jezdne i skwery); obok istn. stacji trafo Wąchock II proj. stacji Wąchock I zabudować należy szafki kablowe oświetleniowe. Od w/w szafek ułożyć kable YAKY 4 x 35 do proj. słupów. Łączna długość ok. 2200 mb. 5.3 Zasilanie projektowanego szaletu - w linii rozgraniczającej należy zabudować złącze kablowe wraz z pomiarem. Od złącza do szaletu ułożyć kabel YKY 5 x 10. 5.4 Zasilanie budynku socjalno - szatniowego - na granicy działki należącej do Gminy Wąchock zabudować złącze kablowe wraz z szafką pomiarową; z istn. słupa nr 9 (ul. Św. Rocha) ułożyć kabel YAKY 4 x 35 do w/w złącza a następnie od szafki pomiarowej do tablicy w budynku socjalno - szatniowego ułożyć kabel YKY 5 x 16. 5.5 Oświetlenie boisk sportowych - projektowany zespół boisk zasilany będzie z budynku socjalno - szatniowego. Przewidziano oświetlenie na masztach - 8 masztów z oprawą o mocy 2 kW i wysokości 16 m. Sterowanie oświetleniem centralne z tablicy budynku socjalno - szatniowego oraz indywidualne przy każdym ze słupów. 5.6 Oświetlenie terenów rekreacyjnych przy boiskach i szalecie - realizacja na słupach o wysokości 4,5 m - 34 szt., z dwiema oprawami każdy. Zasilanie i sterowanie z tablicy w budynku szatniowym (dla oświetlenia terenu przy boiskach) i z tablicy budynku szaletu (oświetlenie rekreacji ). Załączanie za pomocą przekaźników zmierzchowych. 5.7 Przebudowa linii napowietrznej ś/n - linię przebiegającą wzdłuż terenów rekreacyjnych i boisk sportowych przewidziano do skablowania. Przebudowie podlega również linia zasilająca stację napowietrzną Wąchock I, w związku z jej demontażem i budową stacji kontenerowej oraz linia od strony zachodniej. Łączna długość ok. 1700 mb. 5.8 Budowa nowej stacji trafo kontenerowej Wąchock I - w miejsce istniejącej stacji słupowej Wąchock I przewiduje się ustawienie stacji transformatorowej kontenerowej będącej własnością Zakładu Energetycznego. Adaptowano projekt typowej kontenerowej stacji transformatorowej typu: MRw-b2pp 20/630-4 przystosowując jej wyposażenie do technicznych warunków przyłączenia. 5.9 Podświetlenie pomników i elementów zabytkowych - W celu uwypuklenia niektórych elementów architektonicznych podjęto decyzję o ich podświetleniu za pomocą reflektorów. Dla zabezpieczenia i zasilania w/w reflektorów należy w tych miejscach wybudować słupek z wbudowaną w nim tabliczką bezpiecznikową. Od w/w zabezpieczenia ułożyć kabel YKY 3 x 2,5 do reflektorów. 5.10 Zasilenie istniejącej linii napowietrznej n/n - część linii napowietrznych n/n na terenach nie objętych I etapem rewitalizacji pozostaje; do słupów należy doprowadzić kable MSR YAKY 4 x 120 i oświetleniowe YAKY 4 x 35. 5.11 Przebudowa układów pomiarowych energii w części modernizowanej - w granicach działek usytuowane zostaną złącza kablowe wraz z szafkami w których zabudowane będą układy pomiarowe. Od w/w szafek do izolatorów i zabezpieczeń w mieszkaniach należy ułożyć kable YKY 5 x 10. 3.1.4.6. Sieć wodociągowa i przyłącza wod.- kan.: a) Sieć wodociągowa - dł. 257,7 m ( fi160 - 200,7m, fi90 - 34,3m, fi63 - 22,7m) PEHD b) Przyłącze wody do szatni - fi63x5,8 PE - 4,8 m c) Przyłącze wody do szaletu - fi40x3,7 PE - 17,9 m d) Przyłącze kanalizacji do szatni - fi160PCV S - 30,3 m e) Przyłącze kanalizacji do szaletu - fi160PCV S - 13,3 m 3.1.4.7. Sieć kanalizacji deszczowej i zewnętrznej instalacji gazowej: 7.1 Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się zastosowanie rur z PCV do kanalizacji zewnętrznej o sztywności obwodowej SN8 - 8kN/m2, łączonych kielichami z uszczelkami gumowymi, połączenia kanałów należy wykonać poprzez budowę typowych studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych DN1000 łączonych poprzez uszczelki. a) Kanały z rur PVC fi315 mm - 487,2 m b) Kanały z rur PVC fi200 mm - 58,0 m c) Kanały z rur PVC fi160 mm - 125,0 m d) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi1000 mm - 28 szt e) Studzienki ściekowe uliczne betonowe fi500 mm z osadnikiem - 35 szt 7.2 Instalacja gazowa wykonana z rur polietylenowych do gazu PEHD fi63 mm - 18 m oraz z rur stalowych bez szwu fi50mm - 37 m. Rury z PEHD łączyć za pomocą złączek i kształtek poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 3.1.4.8. Przebudowa sieci teletechnicznej 8.1 Kanalizacja teletechniczna zostanie wykonana przy użyciu znormalizowanych rur przepustowych HDPE 110/6 oraz żelbetonowych prefabrykowanych studni kablowych typu SKR-1 i SK-1 (niektóre odcinki z rur giętkich karbowanych DVR 110). W studniach kablowych będą zamontowane pokrywy z wywietrznikami oraz pokrywy wewnętrzne zabezpieczające. Łączna dł. kabli w kanalizacji - 326,0 m. 8.2 Do budowy sieci ziemnych kabli telefonicznych zaprojektowano kable telekomunikacyjne w powłoce polietylenowej wzdłużnie uszczelnione, w rurach ochronnych fi 50 mm na całej długości (liczne krzyżówki i zbliżenia). Łączna dł. linii kablowej doziemnej - 899 mb. 8.3 Do budowy telefonicznych przyłączy kablowych (22 szt.) zaprojektowano kable układane w ziemi oraz częściowo w kanalizacji. Kable przyłączeniowe zostaną wyprowadzone na ściany budynków w osłonie z rur HDPE 32 i zakończone puszką hermetyczną natynkową wyposażoną w odgromnik. Od puszki do pomieszczenia z lokalizacją aparatu telefonicznego zostanie wykonana instalacja znormalizowanym kablem YTKSY układanym na ścianie bez osłony. 3.1.4.9. Zieleń Kilka drzew istniejących przeznaczono do wycięcia ze względów technicznych, część drzew istniejących do przesadzenia ze względu na obecne duże zagęszczenie. Na obszarach w pobliżu rzeki Kamiennej, przeznaczonych na tereny rekreacyjno sportowe, planuje się wprowadzenie znacznej ilości nowych nasadzeń zróżnicowanej zieleni. Na terenie w pobliżu ul. Kościelnej, planowane są nasadzenia uzupełniające i ozdobne oraz pnącza do obsadzenia istniejących murów. Zastosowano skupiny zieleni tworzące dynamiczne, barwne plamy drzew i krzewów liściastych i iglastych, kwitnących w czasie całego okresu wegetacyjnego. Łącznie przewidziano do nasadzeń ok. 150 szt. drzew oraz ok. 5500 szt. krzewów, powierzchnia trawników 10.550,0 m2. Wysokość drzew min. 150 cm (głogi, klony min. 250 cm, śliwy min. 200 cm), średnica krzewów 50-100 cm (3-5 wykształconych pędów głównych); pielęgnacja w okresie gwarancji. 3.1.4.10. Budynek sanitarno-szatniowy Projektuje się rozbudowę i przebudowę budynku. Budynek pełnić będzie rolę budynku sanitarno-szatniowego, wykorzystywanego sezonowo, do obsługi projektowanego zespołu boisk terenowych. Powierzchnia zabudowy obiektu - 127,27 m2, kubatura brutto - 509,6 m3 Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ściany nośne murowane z betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego, ocieplane styropianem z wyprawą akrylową. Stropy żelbetowe Teriva gr. 24 cm obłożone płytą g-k. Dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym, stolarka okienna PCV, posadzki GRES, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopodobna. Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne: instalacje elektryczne, instalacja wod.-kan., instalacja grzewcza c.o i c.w.u (kotłownia gazowa - kocioł 90 kW, podgrzewacz pojemnościowy 650 dm3, grzejniki płytowe), instalacja gazu, wentylacja mechaniczna (centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem i nagrzewnicami, przewody z blachy stalowej). 3.1.4.11. Budynek szaletu Nowy budynek szaletu projektuje się na terenie poprzemysłowym po byłym tartaku, jako wolnostojący, przykryty czterospadkowym dachem. Forma architektoniczna, ze względu na usytuowanie na terenach rekreacyjnych, w pobliżu pomnika Sołtysa Wąchocka, nawiązuje do tradycyjnej miejscowej zabudowy, wyglądem przypomina chałupę sołtysa. W otoczeniu znajdzie się fragment drewnianego płotu, drewniana sucha studnia w tradycyjnym kształcie żurawia, stół i siedziska z drewnianych bali. Budynek pełnić będzie rolę miejskiej toalety, ale też przez okienko podawcze pełnić będzie rolę punktu informacji turystycznej oraz obsługi wypożyczalni rowerów, wykorzystywany będzie sezonowo. Powierzchnia zabudowy obiektu - 78,16 m2, kubatura brutto - 328,7 m3 Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ściany nośne murowane z betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego, dwuwarstwowe, ocieplane styropianem z wyprawą akrylową. Więźba dachowa, czterospadowa w konstrukcji drewnianej, dach kryty gontem, strop z belek drewnianych z sufitem podwieszanym g-k, posadzki GRES, stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopodobna, częściowo aluminiowa, w toaletach kabiny systemowe z płyt laminowanych, kominy - okładzina kamienna Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne: instalacje elektryczne, instalacja wod.-kan., instalacja grzewcza elektryczna (grzejniki ścienne elektryczne) 3.1.4.12. Remont elewacji budynku MGOK Przed przystąpieniem do remontu elewacji należy wymienić istniejące drzwi zewnętrzne. Podłoże należy dokładnie oczyścić ze starych powłok malarskich, z poluzowanych, osypujących się fragmentów tynku i z istniejących płytek elewacyjnych. Tynki odspojone należy usunąć. W razie konieczności zbicia gzymsów bądź profili elewacyjnych, wcześniej należy wykonać szablony w skali 1:1 umożliwiające dokładne ich odtworzenie. Na oczyszczonej ścianie fundamentowej położyć tynk renowacyjny oraz zastosować grubowarstwową izolację bitumiczną. W warstwie cokołowej zastosować tynk renowacyjny nakładany warstwowo. Na cokoły zaleca się zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na oczyszczone uzupełnione i wzmocnione podłoże ścian zastosować docieplenie i tynk mineralny, struktura baranek 1,5 mm. Na fragmentach wykonać boniowanie z zastosowaniem systemowych profili styropianowych. Nad głównym wejściem zamontować systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL. Zewnętrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, obłożyć płytkami gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antypoślizgowej. Miejscowo, w razie potrzeby, wymienić rury spustowe i rynny, materiał dostosować do istniejącego. 3.1.4.13. Remont elewacji budynku Policji i Poczty Należy przebudować attykę dachową na konstrukcji drewnianej, wymienić częściowo otwory zewnętrzne. Dachową attykę pokryć płytkami włóknocementowymi w kolorze grafitowym. Tynki odspojone należy usunąć. Na oczyszczonej ścianie fundamentowej położyć tynk renowacyjny oraz zastosować grubowarstwową izolację bitumiczną. W warstwie cokołowej zastosować tynk renowacyjny nakładany warstwowo. Na cokoły zaleca się zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na oczyszczone uzupełnione i wzmocnione podłoże ścian zastosować docieplenie i tynk mineralny, struktura baranek 1,5 mm i gr. 3 mm. Miejscowo, w razie potrzeby, wymienić rury spustowe i rynny, materiał dostosować do istniejącego. Fragmenty ścian wykonane z kamienia naturalnego do zachowania, kamień należy oczyścić przez piaskowanie, spoiny uzupełnić, zabezpieczyć silikonowym preparatem hydrofibizującym. Nad głównym wejściem zamontować systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL. Zewnętrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, obłożyć płytkami gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antypoślizgowej. 3.1.5. Czasową organizację ruchu drogowego na czas prowadzenia robót oraz zmianę stałej organizacji ruchu. 3.1.6. Niezbędne badania, pomiary, sprawdzenia. 3.1.7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3.1.8. UWAGA! Śródmieście osady Wąchock, jako zabytkowe założenie urbanistyczne z fragmentami sięgającymi XV w. zostało wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, pod nr 831, w związku z powyższym, prace ziemne związane z przedmiotową inwestycją prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym, który zapewni Zamawiający. Wykonawca udostępni w celu wykonywania nadzoru archeologicznego posiadane maszyny lub urządzenia na terenie budowy oraz dostosuje organizację terenu budowy do wymogów nadzoru archeologicznego. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach do SIWZ, tj.: 3.2.1. Projekt budowlany: Tom I - Projekt zagospodarowania terenu, Tom II - Projekt architektoniczno-budowlany, 3.2.2. Projekty wykonawcze: Projekt zagospodarowania terenu; Projekt kanalizacji deszczowej; Projekt przebudowy sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku sanitarno-szatniowego oraz budynku szaletu miejskiego; Projekt budynku sanitarno-szatniowego, szaletu miejskiego, skateparku, przebudowy sieci MSR n/n, oświetleniowej I s/n 20 kV, oświetlenia boisk i terenów zielonych, stacji transformatorowej wolnostojącej kontenerowej - elektryka; Projekt sieci teletechnicznych; Projekt dróg; Projekt budynku sanitarno-szatniowego, szaletu miejskiego, skateparku, kładek 1,2,3 - konstrukcja; Projekt budynku sanitarno-szatniowego - architektura, Projekt budynku sanitarno-szatniowego - instalacja wentylacji mechanicznej, Projekt budynku sanitarno-szatniowego - instalacja wodno-kanalizacyjna, Projekt budynku sanitarno-szatniowego - instalacja c.o., wewnętrzna instalacja gazu, kotłownia gazowa, zewnętrzna instalacja gazu; Projekt budynku szaletu miejskiego - architektura, Projekt budynku szaletu miejskiego - ogrzewanie i wentylacja wywiewna, Projekt budynku szaletu miejskiego - instalacja wodno-kanalizacyjna. 3.2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3.2.4. Przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w terminie do dnia 04.08.2011 r. do godz. 10.00. 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczy w Wąchocku Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytułem: Wadium - Przetarg nieograniczony Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej Wadium dołączonej do oferty, a kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem złączyć z ofertą. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.wachock.sisco.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach