Przetargi.pl
„Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Gmina Iwaniska ogłasza przetarg

 • Adres: 28-570 Iwaniska, ul. Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 601 254 , fax. 158 601 240
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iwaniska
  ul. Rynek 3
  28-570 Iwaniska, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 601 254, fax. 158 601 240
  REGON: 83040982100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.iwaniska.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia na: Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy, jakości życia mieszkańców - (w systemie zaprojektuj i wybuduj) Zadanie 1 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej z wykonaniem dojścia do targowiska Przedmiotowy zakres zadania obejmuje szereg prac mających na celu adaptację zdegradowanej przestrzeni w celu nadania jej nowej funkcji społecznej i rekreacyjnej oraz wzrost estetyki przestrzeni publicznej w zakresie infrastruktury drogowej. Zadanie 2 Rozbudowa zajezdni autobusowej w Iwaniskach w celu nadania funkcji społecznych i gospodarczych Przedmiotowy zakres zadania obejmuje przeprowadzenie prac z zakresu rozbudowy, uporządkowania i zagospodarowania przystanku autobusowego wraz z otaczającą go przestrzenią publiczną przy zbiegu ulicy Opatowskiej i Młyńskiej w celu nadania nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, przywrócenia funkcji gospodarczej, a także poprawy estetyki w zakresie infrastruktury drogowej. Zadanie 3 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kościele pw św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach Zakres niniejszego zadania obejmuje wykonanie szeregu prac mających na celu adaptację i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sąsiedztwie kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach w celu nadania jej nowej funkcji społecznej i rekreacyjnej. Zadanie 4 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w Iwaniskach Przedmiotowy zakres zadania obejmuje działania mające na celu nadanie nowych funkcji społecznych, rekreacyjnych i turystycznych, a także wzrost estetyki w zakresie infrastruktury drogowej przestrzeni publicznej Rynku w Iwaniskach. Zadanie 5 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed Urzędem Gminy w Iwaniskach W celu zachowania spójności zagospodarowania oraz pełnego wsparcia zdegradowanych przestrzeni publicznych, zakres zadania obejmuje przeprowadzenie prac budowlanych mających na celu nadanie nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych placowi przed Urzędem Gminy w Iwaniskach. Zadanie 6 Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy ul. Opatowskiej Przedmiotowy zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania temu obszarowi nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w systemie zaprojektuj wybuduj. Zakres rzeczowy inwestycji został określony w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) i koncepcji projektowej – stanowiącym załącznik do SIWZ zwanym dalej dokumentacją. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z wyposażeniem produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ). 3. Wykazu osób do punktacji (załącznik nr 1b SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach