Przetargi.pl
Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni parkowej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zawieprzycach

Urząd Gminy Spiczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 21-077 Spiczyn, Spiczyn
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 577 184 , fax. 817 577 048
 • Data zamieszczenia: 2021-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Spiczyn
  Spiczyn
  21-077 Spiczyn, woj. lubelskie
  tel. 817 577 184, fax. 817 577 048
  REGON: 55153300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugspiczyn.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni parkowej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zawieprzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole pałacowo-parkowym w Zawieprzycach” . 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu działek nr 1972/3 i 1972/4 w Zawieprzycach, gm. Spiczyn, w tym w szczególności: - wykonanie alejek parkowych; - wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, huśtawki, tablice informacyjne , trejaże); - wykonanie oświetlenia parkowego; - rozbudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej z zakończeniem jej punktami czerpalnymi wody; - wycinka drzew; - pielęgnacja drzewostanu; - wykonanie nasadzeń; Zespół Pałacowo-Parkowy w Zawieprzycach wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego pod nr A/458. 3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - Projekt budowlany, - Projekt nasadzeń, - Inwentaryzacja dendrologiczna - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), - Przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach