Przetargi.pl
Rewitalizacja i remont części nadziemnej (zadaszeń ) przejścia podziemnego łączącego ul. Podwale Przedmiejskie i ul. Łąkową w Gdańsku - w ramach realizacji zwycięskiego projektu II edycji Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, pn. Untitled autorstwa Esther Stocker

Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" ogłasza przetarg

 • Adres: 81-767 Gdańsk, ul. Jaskółcza 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 305 40 50 , fax. 0-58 305 26 80
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"
  ul. Jaskółcza 1 1
  81-767 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 0-58 305 40 50, fax. 0-58 305 26 80
  REGON: 19157123700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wwwl.laznia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja i remont części nadziemnej (zadaszeń ) przejścia podziemnego łączącego ul. Podwale Przedmiejskie i ul. Łąkową w Gdańsku - w ramach realizacji zwycięskiego projektu II edycji Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, pn. Untitled autorstwa Esther Stocker
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja i remont części nadziemnej (zadaszeń) przejścia podziemnego łączącego ul. Podwale Przedmiejskie i ul. Łąkową w Gdańsku - realizacja instalacji malarskiej pn.- Untitled, autorstwa Esther Stocker, okrywającej wejścia główne do przejścia podziemnego. Projekt został nagrodzony w II edycji Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. Zakłada on interwencję artystyczną w przestrzeń nadziemną tunelu dla pieszych stanowiącą zadaszenie wejść i pochylni do tunelu od strony Dolnego Miasta i od strony Akademii Muzycznej. Dla uzyskania efektu artystycznego zakłada się zastąpienie starych płyt z poliwęglanu komorowego nowymi, mlecznobiałymi płytami z poliwęglanu litego oklejanego folią z nadrukiem solwentowym o wzorze graficznym (w czarnym kolorze) zaprojektowanym przez artystkę. 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) roboty demontażowe i remontowe, polegające na: a) demontażu istniejących daszków z poliwęglanu komorowego, b) wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i nadaniu żądanej kolorystyki konstrukcji stalowej zadaszeń oraz pochwytów i balustrad, c) wymianie rynien, rur spustowych i opierzeń, d) oczyszczeniu istniejącej obudowy oświetlenia pod zadaszeniami 2) roboty montażowe elementów projektu artystycznego, polegające na: a) pokryciu zadaszeń nad wejściami płytami giętymi z poliwęglanu litego oklejonego nadrukiem solwentowym na folii i folią ochronną, b) pokryciu ścian bocznych przy wejściach płytami z poliwęglanu litego oklejonego nadrukiem solwentowym na folii i folią ochronną. 3. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają: dokumentacja projektowa z przedmiarami robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych), najpóźniej do chwili składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.laznia.pl/index.php?idDzial=24
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach