Przetargi.pl
Rewitalizacja części parku parku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Moniuszki w Baborowie

Gmina Baborów ogłasza przetarg

 • Adres: 48-120 Baborów, Ratuszowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774036920 , fax. 774 036 928
 • Data zamieszczenia: 2020-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baborów
  Ratuszowa 2a
  48-120 Baborów, woj. opolskie
  tel. 774036920, fax. 774 036 928
  REGON: 53141281700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baborow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja części parku parku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Moniuszki w Baborowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy małej architektury, pergoli utwardzeń alejek wraz z wymianą punktów świetlnych, w miejscu publicznym w ramach zadania: Rewitalizacja części parku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Moniuszki w Baborowie na działce nr 532. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji młodzieży i dorosłych – znajdujących się w posiadaniu Inwestora. Zamierzeniem inwestycyjnym objęta jest część działki nr 532 stanowiąca fragment parku. W miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego obszar ma przeznaczenie 1 ZPI, co stanowi tereny zieleni urządzonej: parki ogrody, zieleńce. W jego ramach dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacji oraz ścieżki spacerowe, urządzenia infrastruktury technicznej, a ponadto obiekty małej architektury, w tym np. ławki i pergole. W ramach zadania planuje się wykonanie i montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaka na rower, tablic edukacyjnych i informacyjnych, pergoli, „suchej rzeki” z głazów i żwiru, montaż urządzenia lokomotywy i na sadzeń zieleni oraz wykonanie alejek i wymianę istniejących punktów świetlnych – bez zmiany ich lokalizacji. wszystkie elementy zamierzenia inwestycyjnego są zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego przeznaczenia. Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji w zakresie: - likwidację części ścieżek, - demontaż części istniejącego ogrodzenia o łącznej długości 56,65 mb, - wytyczenie nowych alejek oraz alejek, które pokryją się z istniejącymi ścieżkami, - wytyczenie obszaru przewidzianego pod ustawienie wyposażenia parku oraz wytyczenie strefy bezpiecznej pod lokomotywie, - wykonanie wykopów pod projektowanie fundamenty alei, pergoli oraz pozostałego wyposażenia, - wykonanie fundamentów pod obrzeża, - wykonanie fundamentów pod pergolę, - wykonanie systemowych fundamentów pod urządzenia zgodnie z technologią producenta, - wykonanie zaprojektowanych warstw pod nawierzchnię żwirową (bezpieczną) przy lokomotywie, - wykonanie zaprojektowanych warstw pod nawierzchnię alei (wykonanie z asfaltu, żwiru, kostki betonowej, płyt granitowych), - wykonanie zaprojektowanych warstw pod nawierzchnię z granitu, - wykonanie warstw pod teren przewidziany na suchą rzekę, - zabudowanie obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem, beton B15, łączna długość 464,12 mb, obrzeży przy nawierzchni żwirowej (bezpiecznej) przy lokomotywie o długości 24,49 mb i obrzeży najazdowych o długości 19,37mb, - wykonanie nawierzchni żwirowej (bezpiecznej) przy lokomotywie o powierzchni 34m2, - wykonanie zaprojektowanych nawierzchni z asfaltu o powierzchni 382,12m2, - wykonanie zaprojektowanych nawierzchni ze żwiru o powierzchni 150,53m2, - wykonanie utwardzenia pod pergolę z kostki betonowej, bez fazowej, szarej o grubości 6 cm, łączna powierzchnia 16,81m2, - wykonanie zaprojektowanej nawierzchni z płyt granitowych o powierzchni 14m2, - wykonanie drewnianej pergoli o pow. 3,5x3,5 m, oraz elementów przestrzennych przy pergoli: koła od wozu, połowy beczki i murka z cegieł, - wykonanie elementów małej architektury „suchej rzeki” o powierzchni około 33,76m2, - montaż elementów małej architektury: lokomotywy, tablic edukacyjnych (4 szt.), tablic informacyjnych o miejscowości Hradec (1 szt.) i miejscowości Jaroniów (1 szt.), tablicy informacyjnej o dofinansowaniu (1 szt.) oraz drogowskazu (1 szt.), ławek (6 szt.), koszy na śmieci ( 7 szt.), stojaka na rowery (1 szt.), mostka (1 szt.) ażurowego ptaka (1 szt.), - nasadzenia zieleni, - wymiana punktów świetlnych – 5 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w Banku Spółdzielczym, 48 – 120 Baborów z dopiskiem: „Rewitalizacja części parku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Moniuszki w Baborowie” 4. Kopie potwierdzenia wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty lub załączyć w osobnej kopercie do oferty z dopiskiem „wadium”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie tj., do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium poprzez wpłatę w kasie Zamawiającego lub innego podmiotu. 5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie w formie oryginału. 6. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę najkorzystniejszej. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Pełnomocnictwo to musi być załączone w oryginale lub jako kopia uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach