Przetargi.pl
Rewitalizacja centrum Osiecznej

GMINA OSIECZNA ogłasza przetarg

 • Adres: 64-113 Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 65 535 00 16 , fax. +48 65 535 06 48
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA OSIECZNA
  ul. Powstańców Wielkopolskich 6
  64-113 Osieczna, woj. wielkopolskie
  tel. +48 65 535 00 16, fax. +48 65 535 06 48
  REGON: 411050741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osieczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja centrum Osiecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na rewitalizacji centrum Osiecznej, obejmująca roboty polegające na modernizacji nawierzchni ulic, placów i chodników, wzbogaceniu centrum miasta o nowe tereny zieleni oraz elementy małej architektury wraz z likwidacją napowietrznych linii energetycznych. UWAGA!Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania zmiany projektu budowlanego dotyczącego przedmiotowej inwestycji.Teren inwestycji położony jest w strefie „W” ochrony archeologicznej, ścisłej strefie „A” ochrony konserwatorskiej i strefie „K”. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach historycznego zespołu budowlanego i założenia urbanistycznego miasta Osieczna, które wraz z wyznaczonymi obszarami ekspozycji wpisano do rejestru zabytków na mocy prawomocnej decyzji z dnia 12 grudnia 1990 roku pod nr 1173/A. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dokumentacja techniczna) – stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 24.09.2024 r.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Poniec O/Osieczna Nr rachunku: 93 8682 0004 2600 0273 2000 0030.Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego);- gwarancjach bankowych;- gwarancjach ubezpieczeniowych;- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego (czynność ta skróci czas badania ofert).5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (nazwę postępowania/wskazanie części),- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymOpis spełnienia warunku:W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówW postępowaniu nie jest wymagane posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejOpis spełnienia warunku:W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł.Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł/PLN, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania.4) zdolności technicznej lub zawodowejOpis spełnienia warunku:W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi lub placu lub parkingu o powierzchni minimum 500 m2b) dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; kierownik budowy powinien spełniać warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.), tj. przez co najmniej 18 miesięcy brać udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.Zamawiający, określając wymogi dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-08-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach