Przetargi.pl
Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki - odtworzenie kamienicy

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Andrzeja Struga
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 784 750 , fax. 91 577 15 35
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Andrzeja Struga 29
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 784 750, fax. 91 577 15 35
  REGON: 81119296000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.stargard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki - odtworzenie kamienicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace i czynności niezbędne do: - odtworzenia zgodnie z historyczną formą kamienicy usługowej na cele Stargardzkiego Centrum Nauki (budynek niepodpiwniczony, posadowiony na wierconych palach żelbetowych w rurze osłonowej (wyciąganej), 4 kondygnacje nadziemne, o projektowanej powierzchni użytkowej - 987,52 m2 i kubaturze - 4982,24 m3, wyposażony w dźwig osobowy, z wewnętrznymi instalacjami: wody zimnej i ciepłej, wody p.poż., kanalizacji sanitarnej, c.o., zasilania nagrzewnic wentylacyjnych c.t., wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i chłodzenia, elektryczną, teletechniczną, nagłośnienia, CCTV i strukturalna, SSWiN, odgromową, grawitacyjnym systemem oddymiania klatki schodowej, awaryjnym oświetleniem ewakuacyjnym klatki schodowej, system sygnalizacji pożaru), - zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną (w tym m.in. budowa: przyłącza do sieci wodociągowej w ul. Kasztelańskiej na działce 159, dwóch nowych przyłączy do kanalizacji w ul. Kasztelańskiej na działce 159, instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wzdłuż budynku w ul. Chrobrego na działce 61/11 i ul. Kasztelańskiej na działce 159 oraz instalacji kanalizacji deszczowej w obrębie działki 161/2, przyłącza do sieci cieplnej PEC w ul. Chrobrego na działce 61/11 i ul. Kasztelańskiej na działce 159, przebudowa i poszerzenie chodnika w pasach drogowych ul. B. Chrobrego /61/2/ i Kasztelańskiej /159/, odtworzenie nawierzchni w miejscach budowanych przyłączy i przebudowywanej sieci, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). 2. Pozostałe informacje w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach