Przetargi.pl
Rewitalizacja Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz zagospodarowanie dziedzińców Bloku VI i VII kamienic mieszczańskich na Starym Mieście w Zamościu

Miasto Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Rynek Wielki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 677 23 37 , fax. 846 393 054
 • Data zamieszczenia: 2021-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zamość
  Rynek Wielki 13
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 677 23 37, fax. 846 393 054
  REGON: 95036874700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zamosc.um.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz zagospodarowanie dziedzińców Bloku VI i VII kamienic mieszczańskich na Starym Mieście w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz zagospodarowanie dziedzińców Bloku VI i VII kamienic mieszczańskich na Starym Mieście w Zamościu. 2. Roboty budowlane i prace konserwatorskie dotyczą obiektów zabytkowych, znajdujących się w strefie „A” pełnej ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/47, A/48, w granicach wpisu terenów uznanych za Pomnik Historii RP „Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX w.”. Obiekt Nadszańca K1 Bastionu VI oraz Bloki VI i VII kamienic mieszczańskich znajdują się w granicach obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – „Stare Miasto w Zamościu” wpisane w dniu 14 grudnia 1992 r. 3. Zamówienie jest udzielane w podziale na trzy części. 4. W zakres zamówienia wchodzą następujące prace: 4.1 Część 1 zamówienia - Rewitalizacja Bastionu VI – utworzenie Centrum Edukacyjno – Integracyjnego oraz klubu Rozwoju Zawodowegow poddaszu Nadszańca K1, remont - zmiana zagospodarowania plateau bastionu: 1) obejmuje branże: konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną. 2) W zakres wchodzą następujące prace: a) Roboty budowlane - adaptacyjne na poddaszu nieużytkowym nadszańca: • roboty rozbiórkowe, usunięcie gliny, rozbiórka więźby dachowej, słupów – filarów, • roboty konstrukcyjne – wykonanie wieńca żelbetowego, więźby dachowej, remont stropu, • wykonanie ścian wewnętrznych, posadzek, stolarki wewnętrznej drzwiowej, okien połaciowych, • wykonanie obróbek blacharskich, instalacji dachowych, • roboty instalacyjne: inst. wod-kan, hydrantowa, grzewcza, klimatyzacja, went. mechaniczna, elektryczne: zasilania, oświetlenia, siłowa, niskoprądowa, piorunochronna i przepięciowa b) Budowa dźwigu osobowego. c) Remont wejść do obiektu, wymiana drzwi wejściowych, remont klatek schodowych, przebudowa przyłączy wodociągowego (odcinek ok. 12,0m w pasie drogowym ul. Łukasińskiego wykonany zostanie zgodnie z odrębnym zamówieniem do 31 marca 2021 r.) i kanalizacji sanitarnej. d) Zagospodarowanie plateau bastionu: odnowienie nawierzchni istniejących, niwelacja terenu, wymiana – uzupełnienie żużlu na boisku, humusowanie i obsianie trawą strefy wokół boiska, montaż elementów małej architektury - ławek. e) Prace konserwatorskie obiektu: • wymiana i uzupełnienie ścian elewacji (lico ceglane i lico wykonane z kamienia), naprawa spoinowania, hydrofobizacja, flekowanie elementów kamiennych, • wyeksponowanie schodów i pochylni artyleryjskiej na poddaszu jako reliktu architektury militarnej, • konserwacja elementów stalowych – krat. UWAGA! Roboty budowlane dotyczące Części 1 zamówienia zostały rozpoczęte w dniu 2 listopada 2020 r. Roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu odkrywek (odsłonięcie sklepienia i lica ceglanego) na poddaszu Nadszańca K1 w celu ustalenia stanu technicznego zachowania sklepień i ścian obiektu. 4.2. Część 2 zamówienia – Remont konserwatorski Dziedzińca Bloku VI kamienic mieszczańskich zawartego między ulicami: Bazyliańską, Ormiańską, Grecką i ul. I.L. Pereca na Starym Mieście w Zamościu: 1) obejmuje branżę budowlaną. 2) W zakres wchodzą następujące prace: a) roboty rozbiórkowe, wymiana gruntu, podbudowy, b) roboty brukarskie, c) wymiana - remont istniejących elementów kanalizacji deszczowej, d) montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci, lamp, e) nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników (humusowanie i obsianie trawą). UWAGA! Roboty budowlane dotyczące Części 2 zamówienia prowadzone były od października 2017 r. do lipca 2018 r. – stanowią kontynuację remontu konserwatorskiego Bloku VI kamienic mieszczańskich na Starym Mieście. 4.3. Część 3 zamówienia - Remont konserwatorski Dziedzińca Bloku VII kamienic mieszczańskich zawartego między ulicami: Bazyliańską, W. Łukasińskiego, L. Zamenhofa i ul. I.L. Pereca na Starym Mieście w Zamościu: 1) obejmuje branżę budowlaną. 2) W zakres wchodzą następujące prace: a) roboty rozbiórkowe, rozbiórka czerpni, ścian, filarów, murków, wymiana gruntu, podbudowy, b) roboty brukarskie, budowa chodników, kwietników, murków arkadowych, montaż krat, c) montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci, siedzisk, d) nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników (humusowanie i obsianie trawą). UWAGA! Roboty budowlane dotyczące Części 3 zamówienia prowadzone były od czerwca 2016 r. do lipca 2018 r. – stanowią kontynuację remontu konserwatorskiego Bloku VII kamienic mieszczańskich na Starym Mieście. Część zagospodarowania Dziedzińca na działce nr ewid. 119/2 została zrealizowana w 2017 r. 5. Prace prowadzone będą na terenach objętych ścisłą ochroną konserwatorską pod nadzorem inwestorskim, konserwatorskim i archeologicznym. 6. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, przedmiarach robót budowlanych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ oraz w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. 7. Zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach od nr 9 do 10 do SIWZ. 8. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu zapoznania się z jego specyfiką. 9. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wyceny robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. Umowa na realizację robót będzie umową ryczałtową. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót i prac większej ilość obmiarowej robót niż ujętych w projekcie, nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót i prac koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania ich na podstawie projektu w ramach ustalonego wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. W ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w dokumentach składających się na załączniki do SIWZ. Wykonawca dla obliczenia ceny ma prawo we własnym zakresie skorygować w przedmiarze ilość robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie dokumentacji technicznej. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 10. Dodatkowo Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: a) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, b) wykonania wszelkich robót porządkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i po zakończeniu, c) współdziałania z Menadżerem Projektu w zakresie wykonania/uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji i ponoszenie związanych z tym opłat, d) współdziałania z innymi wykonawcami realizującymi roboty i prace na terenie inwestycji, e) przywrócenia terenu prowadzonych prac do stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac porządkowych, f) zagospodarowania placu budowy, g) utrzymania zaplecza budowy, h) dostarczenia instrukcji eksploatacji, użytkowania, obsługi dla wszystkich urządzeń, instalacji, maszyn, systemów zamontowanych na obiekcie – w języku polskim, i) przeszkolenia personelu obiektu w pełnym zakresie umożliwiającym prawidłową obsługę, konserwację i eksploatację wszelkich instalacji, systemów, urządzeń i wyposażenia, j) wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 11. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 12. Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i w załącznikach do SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego Wykonawcę, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorszą właściwość i jakość w stosunku do opisywanej. Zamawiający informuje, że w przypadkach, w których wskazał w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 13. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawarł w pkt 26 SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8a, 8b i 8c do SIWZ w zależności od części zamówienia. 14. Zamawiający informuje na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ, uwzględniają określone w przepisach prawa wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 15. Lokalizacja obiektu budowlanego: województwo lubelskie, Miasto Zamość, teren Starego Miasta: Część 1 zamówienia: Nadszaniec K1 Bastionu VI – działki nr ewidencyjny 13/85, 13/84, 13/92 w ark. 19 mapy ewidencyjnej, działka nr ewidencyjny 137 w ark. 46 mapy ewidencyjnej, Część 2 zamówienia: Dziedziniec Bloku VI kamienic mieszczańskich - działki nr ewidencyjny 106/2, 107, 108, 109, 110, 112 w ark. 46 mapy ewidencyjnej, Część 3 zamówienia: Dziedziniec Bloku VII kamienic mieszczańskich - działki nr ewidencyjny 114, 115, 116/2,117,118, 120 w ark. 46 mapy ewidencyjnej Obiekt Nadszańca K1 Bastionu VI oraz Bloki VI i VII kamienic mieszczańskich objęte strefą „A” pełnej ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/47, A/48, w granicach wpisu terenów uznanych za Pomnik Historii RP „Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX w.” Obiekty znajdują się w granicach obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – „Stare Miasto w Zamościu” w dniu 14 grudnia 1992 r. 16. Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach