Przetargi.pl
Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim etap II – budowa systemów zabezpieczeń elektronicznych

Muzeum Narodowe w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-822 Gdańsk, Toruńska 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Gdańsku
  Toruńska 1
  80-822 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000276660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mng.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim etap II – budowa systemów zabezpieczeń elektronicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy PrzedsięwzięciaInwestycyjnego Muzeum Narodowego w Gdańsku pt. Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim, (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II, budowa systemów zabezpieczeń elektronicznych, finansowanego z Produktu Finansowego – Pożyczka Miejska, Pomorskiego Funduszu Rozwoju spółka z o.o. na podstawie Umowy Pożyczki Miejskiej nr PFR/PM/2020/09 z dn. 15 stycznia 2021 r. 2. Prace stanowiące przedmiot zamówienia prowadzone będą na terenie wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego pod nr 741. 3. Zakres prac wraz z wykazem urządzeń i parametrami technicznymi, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót załącznik nr 7 i projekt stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.4. Zadanie realizowane będzie na podstawie projektu technicznego, programu konserwatorskiego, Decyzji Pozwolenia na budowę zapisów niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 5. Na wykonanie powyższego Zadania składają się:1) budowa systemu zabezpieczeń elektronicznych tj. systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemu telewizji dozorowej (CCTV), systemu kontroli dostępy (SKD), w budynku „Powozownia” zintegrowanego z istniejącymi systemami dozoru Zamawiającego,2) budowa infrastruktury zewnętrznej dla instalacji niskoprądowej systemu telewizji dozorowej (CCTV systemu domofonowego oraz systemu sterowania bramą główną, wprowadzenie okablowania dla sieci internetowej, w przestrzeni tz. „Podjazd”, zintegrowanego z istniejącymi systemami dozoru Zamawiającego.3) współpraca z Wykonawcą zadania głównego dotyczącego rekonstrukcji budynku Powozowni – wyłonionym w odrębnym zamówieniu publicznym.4) przeprowadzenie szkoleń pracowników Muzeum oraz pracowników ochrony w zakresie obsługi poszczególnych systemów zabezpieczeń elektronicznych tj.: systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemu telewizji dozorowej (CCTV), systemu kontroli dostępy (SKD).5) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi pozwoleniami na użytkowanie w 2 egzemplarzach wydruku i 2 egzemplarzach zapisu na nośniku cyfrowym.6. Wszelkie prace, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia mogą być wykonywane zarówno w dni powszednie jak i w dni ustawowo wolne od pracy.7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.8. Zamawiający określił w SWZ wymagania z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie). Należy traktować wskazane produkty jako wzorcowe, które są kompatybilne z funkcjonującymi systemami zabezpieczeń. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, jednakże bezwzględnie kompatybilnych z istniejącymi systemami, spełniających warunki równoważności. Warunki równoważności dla każdego produktu zostały określone w Specyfikacji parametrów technicznych urządzeń w załączniku nr 1a do SWZ.9. Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób zgodny z:1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.); 2) ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710 z późn. zm.);3) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 81);4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065);5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. , poz. 1219.);7) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tj. Dz.U. 2021 poz. 272);8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213);9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz. 1966 z późn. zm.);10) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 roku „w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub inną utratą”(Dz.U. z 2014 r. poz. 1240);11) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265);12) innymi obowiązującymi przepisami.10. Warunki równoważności.1) Jeżeli Zamawiający określił w dokumentacji projektowej wymagania z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie), to należy traktować wskazane produkty jako wzorcowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających warunki równoważności. Każdorazowe użycie w projekcie słowa „typu” lub inne wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uprawnia wykonawcę do zastosowania rozwiązania równoważnego (analogicznie jak przy użyciu sformułowania „lub równoważne”). W przypadku wskazania przez Zamawiającego norm technicznych, Zamawiający dopuszcza, aby oferowany produkt spełniał inne normy pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniająwarunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.1) posiadania Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej na usługę ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujacych zagrożenie chronionych osób i mienai oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.3. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolnościtechnicznej lub zawodowej, tj:1) Wykonuje lub wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej( obiektu kubaturowego użyteczności publicznej zaliczonego do klas 1220, 1261 z wyłączeniem − Cyrków, Budynków schronisk dla zwierząt; Budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych, 1241, 1263, 1264 lub 1262 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), w tym 1 robotę budowlaną w w instytucji kultury, w której są , zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r.o muzeach, gromadzone i udostępnione do zwiedzania dobra kultury narodowej polegające na budowie systemów zabezpieczeń elektronicznych, przy czym wartość jednej roboty budowlanej jest nie mniejsza niż 250.000 PLN brutto, a łącznie obie roboty o wartości nie mniejszej niż 350 000 PLN; w przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga, aby powyższe doświadczenie posiadał jeden Wykonawca, Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia dwóch Wykonawców. Przez budowę systemów zabezpieczeń elektronicznych Zamawiający rozumie budowę systemu zabezpieczeń elektronicznych tj. systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemu telewizji dozorowej (CCTV), systemu kontroli dostępy (SKD), łącznie.2) dysponuje osobami, w tym:a) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownika robót;b) posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej do 1 kV, ( uprawnienia –SEP lub równoważne)- instalator lub kierownik robót;c) posiadającą wiedzę techniczną i umiejętność do obsługi programu IFTER Eq, do wykonania wizualizacji systemów bezpieczeństwa – instalator;d) instalatorami ujętymi w wykazie kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego - wszystkie osoby, które będą instalować urządzenia muszą posiadać zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach