Przetargi.pl
Renowacja studni betonowych metodą paneli GRP na istniejącym kolektorze kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szosa Gdańska w miejscowości Myślęcinek gm. Osielsko

Gminny Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Jastrzębia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 328 26 00 , fax. 52 328 26 01
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Komunalny
  Żołędowo, ul. Jastrzębia 62
  86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 328 26 00, fax. 52 328 26 01
  REGON: 90033908000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja studni betonowych metodą paneli GRP na istniejącym kolektorze kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szosa Gdańska w miejscowości Myślęcinek gm. Osielsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Osielsko, Niemcz gm. Osielsko. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia określone są na we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na złączniku nr 6 do SIWZ. Renowacja studni betonowych metodą paneli GRP na istniejącym kolektorze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o śr. Ø500 w rejonie ul. Szosa Gdańska w miejscowości Myślęcinek gm. Osielsko: - studnia betonowa Ø1200 – szt. 16
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej www.bip.osielsko.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 2 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie może złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach