Przetargi.pl
Renowacja parowozu Ty2-14 wraz z tenderem w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz".

Gmina Kartuzy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 694 52 00 , fax. 586 945 135
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kartuzy
  ul. gen. Józefa Hallera 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 694 52 00, fax. 586 945 135
  REGON: 52754600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kartuzy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja parowozu Ty2-14 wraz z tenderem w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja parowozu Ty2-14 wraz z tenderem w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”. 2. Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja Centrum Kartuz” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 3. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia, określający m.in. wykonanie następujących kategorii prac zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty podmiot zainteresowany dokonał wizji lokalnej w terenie. 5. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Zakres prac renowacyjnych objętych niniejszym zamówieniem zaznaczony został kolorem żółtym w opracowaniu „Ocena Stanu Technicznego” dla parowozu. Opracowanie to stanowi integralny załącznik niniejszej SIWZ; 2) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich uzgodnień związanych z realizacją prac renowacyjnych na terenie taboru kolejowego PKP SA (obecne miejsce postoju parowozu) oraz pokrycia związanych z tym opłat, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 3) Wykonawca prac renowacyjnych, w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy. Na podstawie zaakceptowanego dokumentu realizowane będzie rozliczenie częściowe oraz końcowe przedmiotu umowy; 4) Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania w ramach przedmiotu zamówienia, podlegają obowiązkowej akceptacji Zamawiającego. Podstawą akceptacji materiału jest wniosek materiałowy wraz z kartą katalogową produktu, certyfikatami oraz ewentualnymi deklaracjami zgodności;. 5) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) roboty ogólno naprawcze, 2) roboty spawalnicze, 3) roboty ślusarskie 4) roboty malarskie, 5) inne czynności związane z wykonaniem bezpośrednio prac remontowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 6) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 48 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące, 6. Respektując zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Gmina Kartuzy jako Zamawiający oświadcza, że w przypadku wskazania w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia elementu, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza wbudowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany element przedmiotu zamówienia musi spełniać: 1) min. parametry techniczno-użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub, 2) obowiązujące wymagania określone w dokumentach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Pzp, jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odnoszono się do tych dokumentów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50222000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) W przypadku osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię, 2) oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieniężnych określonych w Części XI SIWZ. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną