Przetargi.pl
Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej

GMINA KŁOBUCK ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KŁOBUCK
  ul. 11 Listopada 6
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  REGON: 151398273
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminaklobuck.pl/main/index.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedmiotowego postępowania w części I zamówienia Zamawiający przewidujewykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku kaplicy przy ul. DługoszaW ramach przedmiotowego postępowania w części II zamówienia Zamawiający przewidujewykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku kaplicy przy ul. Okólnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający będzie uznawał, wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego jedną osobępełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościkonstrukcyjno – budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie określone ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1186 t.j.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówupoważniające do kierowania w zakresie wymaganym do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszegozamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa(Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 t.j.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowychnabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220 t.j. z dnia 2020.02.12).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach