Przetargi.pl
Renowacja budynku Ratusza Miejskiego Dąbiu

Gmina Dąbie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2710073 w. 112 , fax. 632 710 086
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbie
  Plac Mickiewicza 1
  62-660 Dąbie, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2710073 w. 112, fax. 632 710 086
  REGON: 31101907100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dabie.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja budynku Ratusza Miejskiego Dąbiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu". OPIS ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH Zaprojektowano renowację budynku ratusza miejskiego oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych. Projektuje się wymianę wewnętrznych utwardzeń terenu z kostki betonowej. Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w) Kategoria XII - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej. 5,0 1,5 PARAMETRY TECHNICZNE RATUSZA : - powierzchnia zabudowy 200,31 m2 - powierzchnia użytkowa 484,90 m2 - kubatura 2503,75 m3 - utwardzenia wewnętrzne - place, parkingi i drogi z kostki betonowej- 272,50 m2. PARAMETRY TECHNICZNE OFICYNA "A" : - powierzchnia zabudowy 91,00 m2 - powierzchnia użytkowa 64,45 m2 - kubatura 364,00 m3 PARAMETRY TECHNICZNE OFICYNA "B" : - powierzchnia zabudowy 167,00 m2 - powierzchnia użytkowa 121,85 m2 - kubatura 668,00 m3 OPIS OGÓLNY BUDYNKU: Ratusz w Dąbiu jest zabytkiem architektury klasycystycznej, wybudowanym ok. 1825 roku. Składa się z budynku głównego i dwóch oficyn. Oficyna lewa "A" jest połączona łącznikiem trapezowym. Oficyna prawa "B" jest budynkiem wolnostojącym, w kształcie prostokąta, w czasie swoich dziejów przedłużanym o dwa segmenty. Budynek główny stanowi kwadrat, bryła sześcienna, zwieńczona dachem czterospadowym i wieżą pokrytą kopułą ( hełmem) półkolistym. Budynek jest częściowo podpiwniczony, dwupiętrowy z poddaszem nieużytkowym. Wystrój zewnętrzny budynku zachował się prawie w całości. Budynek jest zbudowany na fundamencie kamienno-żelaznym. Ściany z cegły pełnej ceramicznej, palonej i cegły dziurawki. Stropy nad piwnicą sklepienia łukowe z cegły, pozostałe drewniane belkowe. Konstrukcja dachowa drewniana kryta blachą ocynkowaną w karo (pierwotnie dachówką karpiówką w koronkę). Konstrukcja wieży - szkielet drewniany, konstrukcji ciesielskiej, obudowany ściankami ceglanymi jako osłona i usztywnienie wieży. Kopuła konstrukcji inżynierskiej z żeber drewnianych, odeskowanych i krytych blachą na rąbek stojący. Budynek główny wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod-kan i c.o., w piwnicy znajduje się kotłownia na paliwo stałe. Oficyna lewa "A" budynek pierwotny, parterowy z drewnianym stropem i drewnianą konstrukcja dachową pokrytą papą. Budynek oficyny został połączony z budynkiem głównym i obudowany. Dobudowy są wykonane z gazobetonu i bloczków betonowych, pokryty stropodachem niewentylowanym na płycie żelbetowej gr. 10 cm i pokryty papą. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodan i c.o. Oficyna prawa "B" budynki tworzą ciąg składający się z jednego budynku - elementu pierwotnego. Jest to parterowy budynek z dachem jednospadowym kryty papą asfaltową. Później dobudowano 2 elementy również parterowe lecz z dachem opartym na drewnianej kratownicy krytym papą. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod-kan i c.o. W budynku Ratusza oprócz statutowej działalności samorządowej odbywają się obecnie uroczystości związane z zawieraniem związków małżeńskich, na terenie ratusza oraz oficyn od dnia 18.05.2016 r. działa Fundacja "Dąbie Naszych Marzeń", której celami statutowymi są działania na rzecz rozwoju gminy Dąbie oraz promocja kultury, odbywają się wystawy o tematyce kulturalnej i historycznej gminy Dąbie. W ramach realizacji inwestycji Gmina Dąbie udostępni dodatkowo część pomieszczeń wewnątrz poddanego renowacji budynku Ratusza Miejskiego oraz oficyn dla stowarzyszeń, towarzystw oraz zespołów folklorystycznych dla potrzeb ich działalności kulturalnej. Oprócz obecnie korzystających w sposób ciągły z pomieszczeń Ratusza i oficyn Towarzystwa Przyjaciół Miasta Dąbie oraz Fundacji "Dąbie Naszych Marzeń" dodatkowo z obiektu korzystać będą: Młodzieżowa Miejsko-Strażacka Orkiestra Dęta w Dąbiu, Zespół folklorystyczny NADNERZANKI, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbiu, Związek Emerytów i Rencistów w Dąbiu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dąbiu. Pomieszczenia te dostępne będą dla tych jednostek bez ograniczeń czasowych. Jednostki te wielokrotnie zwracały się z prośbami o udostępnienie takich pomieszczeń na potrzeby działalności kulturalnej. Budynek Ratusza Miejskiego oraz oficyn w Dąbiu znajdują się w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 409/Wlkp/A z 1.09.2006 roku. Ponadto Budynek Ratusza oraz oficyn są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków pod numerem A-28/378 z dnia 17.01.1956 r. Obiekty te stanowią zabytki architektury klasycystycznej i wymagają zabiegów renowacyjnych w celu zachowania tych obiektów dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Etapy prac renowacyjnych - założenia szczegółowe: Renowacja tynków elewacji budynku ratusza oraz oficyn "A" i "B" - roboty przygotowawcze: " Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, " Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 30 % odbicia tynków elewacji, całość w strefie cokołu do wysokości 1,25-1,30 m, Renowacja tynków elewacji budynku ratusza oraz oficyn "A" i "B" - poziom zawilgocenia - cokół do wysokości 1,25 m.: " Oczyszczanie ścian i spoin szczotkami stalowymi, " Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem do usuwania grzybów i alg po skuciu tynków - roztwór do usuwania grzybów i alg Sanierlosung BAUMIT FLUID, " Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - Usunięcie zasoleń - przyjeto 30 % - preparat do usuwania zasoleń Baumit Antisulfat, " Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; nie w pełni kryjąca na 50 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie- obrzutka wstępna 4 mm - Baumit SV 61, " Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe, tynki zatarte grubości 10 mm- Warstwa podkładowa tynk renowacyjny gruboziarnisty- Tynk renowacyjny drobnoziarnisty Selfpor Sanierputz SP 64 P BAUMIT, " Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe, tynki zatarte grubości 15 mm- Warstwa podkładowa tynk renowacyjny gruboziarnisty- Tynk renowacyjny drobnoziarnisty Selfpor Sanierputz SP 64 P BAUMIT, Renowacja tynków elewacji budynku ratusza oraz oficyn "A" i "B" - pozostała część elewacji: " Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi, " Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- Tynk wapienny zewnętrzny Kalkin RK 39 BAUMIT, " Ręczne przygotowanie podłoża- grunt do wyrównania chłonności- Podkład gruntujący uniwersalny UniPrimer BAUMIT, " Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2-3 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej-zaprawa klejąca Baumit-Bayosan Klebespachtel Weiss KBM, Renowacja tynków elewacji budynku ratusza oraz oficyn "A" i "B" - detale architektoniczne: " Ręczne przygotowanie podłoża- grunt do wyrównania chłonności- Podkład gruntujący uniwersalny UniPrimer BAUMIT, " Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2- 3 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej-Szpachla dekoracyjna wapienna RK 70N Kalkin RK 70 N BAUMIT, Renowacja tynków elewacji budynku ratusza oraz oficyn "A" i "B"- malowanie elewacji i detali architektonicznych: " Gruntowanie podłoży preparatami- środek do gruntowania podłoży mineralnych - powierzchnie pionowe i poziome- KEIM Spezial-Fixativ, " Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową x 1 - Podkładowa, krzemianowa farba elewacyjna na dowolne podłoża; gruboziarnista, zbrojona włóknem, o mocnym działaniu szlamującym - KEIM Contact-Plus-Grob " Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową x 2 - Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa), na podłoża mineralne.- paleta historyczna - RAL dla cokołu: 50017, dla ścian: 50019- KEIM Granital- Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa), " Malowanie detali architektonicznych, profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm - Malowanie profili gładkich zewnętrznych farbą krzemianową x 2 - Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa), na podłoża mineralne.- paleta historyczna - RAL dla detali architektonicznych : 50020 - KEIM Granital- Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa), Renowacja okładzin schodów zewnętrznych i okładzina podjazdu dla osób niepełnosprawnych: " Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin schodów - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów, " Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - oczyszczenie i zmycie podłoża, " Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe, " Okładziny schodów z płyt kamiennych grubości 4 cm - granit płomieniowany Strzegomski - kolor do uzgodnienia z Konserwatorem zabytków - układanych na klej metodą kombinowaną. Stopnie z noskami. Renowacja elementów ślusarko-kowalskich: " Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)- istniejące detale architektoniczne metaloplastyki artystycznej- elementy nośne balkonu + latarnie ścienne. " Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym " Malowanie pędzlem farbami podkładowymi 1 x oraz nawierzchniowymi 2 x konstrukcji szkieletowych- Farba antykorozyjna - kolor grafit młotkowany HAMMERITE, " Demontaż balustrad balkonowych, " Balustrada balkonowa ze stali kwadratowej 30x30, na słupkach koszulki ze stali okrągłej 18 mm, pochwyt przekuwany i nitowany do słupków, na słupki w części dolnej nałożone rozety. Balustrada cynkowana i malowana farbami typu HAMMERITE w kolorze grafit młotkowany. Detale architektoniczne do uzgodnienia z Konserwatorem zabytków. Balustrady przykręcane na kotwach chemicznych lub kotwach metalowych, " Demontaż balustrad wieży, " Balustrada balkonowa - wieży wolno stojąca, pręty pionowe okrągłe kute z drutu śr.40 mm , pochwyt stalowy i stężenie pośrednie kute nitowane do słupków- materiał płaskownik 40 x 8 mm. Balustrada cynkowana i malowana farbami typu HAMMERITE w kolorze grafit młotkowany. Detale architektoniczne do uzgodnienia z Konserwatorem zabytków. Balustrady przykręcane na kotwach chemicznych lub kotwach metalowych, " Balustrada pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów przy pochylni wolno stojąca, pręty pionowe okrągłe kute z drutu śr.40 mm, pochwyt stalowy i pochwyt pośredni kute nitowane do słupków- materiał płaskownik 40 x 8 mm. Balustrada cynkowana i malowana farbami typu HAMMERITE w kolorze grafit młotkowany. Detale architektoniczne do uzgodnienia z Konserwatorem zabytków. Balustrady przykręcane na kotwach chemicznych lub kotwach metalowych, " Pochwyt na wspornikach, przy pochylni, mocowany do ściany. Pochwyt na wysokości 75 i 90 cm. Materiał i kolorystyka jak balustrady pochylni. Renowacja konstrukcji dachowej, pokrycia dachów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych: " Roboty rozbiórkowe pokrycia dachów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, poszycia z desek dachów, " Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.25 mm- podest wieży, " Pokrycie dachów blachą z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, podwójny rąbek stojący o wysokości 25 mm. ; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm- podest wieży, " Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.25 mm- płyta balkonu, " Pokrycie dachów blachą z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, podwójny rąbek stojący o wysokości 25 mm. ; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm- balkon, " Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.25 mm- kopuła wieży, " Membrana separacyjna dachowa pod blachę na rąbek 500g/m2, " Pokrycie dachów blachą z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, podwójny rąbek stojący o wysokości 25 mm. ; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm- kopuła wieży, " Ołacenie połaci dachowych łatami 60x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej- maksymalny rozstaw łat dla dachówki karpiówki żłobkowanej małej w koronkę = 27 cm- dach główny, " Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- folia wysokoparoprzepuszczalna, gramatura (90-180 g/m2), wysoka odporność na rozerwanie - 150-250 N/5 cm wzdłuż i 100-200 N/5 cm w poprzek. " Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę- Karpiówka żłobkowana krótka, naturalna czerwień. Wymiary: 36,0 cm x 15,5 cm Ciężar 1 szt.: ok. 1,3 kg Zapotrzebowanie: ok. 46 szt./m2 " Wymiana instalacji odgromowej. " Pokrycie dachów blachą z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, podwójny rąbek stojący o wysokości 25 mm. ; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm- część niższa-stropodach- oficyna "A" " Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, pojedyńczy rąbek stojący o wysokości 23 mm pas podrynnowy, i pas nadrynnowy narożniki lutowane lutem miękkim, kapinos zwijany- montaż bez dziurawienia blachy- dach główny. " Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, pojedyńczy rąbek stojący o wysokości 23 mm obróbka wieży na styku z dachówką narożniki lutowane lutem miękkim, kapinos zwijany- montaż bez dziurawienia blachy. " Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, pojedyńczy rąbek stojący o wysokości 23 mm pas nadrynnowy,i pas podrynnowy, styk z dachem narożniki lutowane lutem miękkim, kapinos zwijany- montaż bez dziurawienia blachy lukarna. " Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan-cynk, narożniki lutowane lutem miekkim, rura spadowa wlutowana w rynnę, kapinosy zwijane, " Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytan-cynk- narozniki i kolana lutowane lutem miekkim, rura spadowa wlutowana w rynnę, " Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, pojedynczy rąbek leżący - parapety zewnętrzne okienne- narożniki lutowane lutem miękkim, kapinos zwijany, wystający 2-3 cm i opuszczony 2-3 cm - montaż bez dziurawienia blachy. Renowacja żaluzji drewnianych fasadowych, rozwieralnych wieży, remont bramy drewnianej: " Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- żaluzji fasadowych wieży, " Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- wykucie zamurowanego otworu żaluzjowego wieży, " Żaluzje zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2- rozieralne z drewna świerkowego, malowane impregnatem z palety Teknos kolor 1812, część łukowa stała, część dolna rozieralna. Ramiak półokrągły o wymiarach : 150 x 60 mm, przylgi półokrągłe, skrzydełka żaluzji ustawione pod katem 25-30 stopni, szerokość skrzydełek 120 mm, grubość 10 mm, drewno szlifowane. Rygle blokujące skrzydło, zasuwa, zawiasy stalowe pasowe- kpl 4. " Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką- rozwieralne z drewna świerkowego, malowane impregnatem z palety Teknos kolor 1812. Brama do odtworzenia na podstawie istniejącej, wraz nowymi okuciami stalowymi. Izolacje pionowe ścian fundamentowych, opaska żwirowa, odwadniająca: " Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych, " Izolacja dwuwarstwowa z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego- Szlam uszczelniający REMMERS Sulfatexschlämme , Ilość warstw 2-3, Zużycieo ok. 5,0 kg/m2 (woda napierająca), " Opaska żwirowa, odwadniająca szerokości 50 cm i głębokości 50 cm: Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym, gr. 15 cm. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 0,90 m. Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 20 cm grubości po zagęszczeniu- Żwiry do betonów zwykłe wielofrakcyjne 4,0-31,5 mm. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Renowacja konstrukcji więźby dachowej: " Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu głównego - koniec krokwi dł. ok. 1,20 m- sztuk 56, wymiana na belce podwalinowej, poprzez łączenie ciesielskie wzdłużne na nakładkę, całość skręcona w dwóch miejscach śrubą fi 12 mm, " Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, " Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i przeciwogniowa bali metodą opryskiwania ciągłego- Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M-4 Renowacja stropu poddasza ratusza: " Rozebranie podłóg drewnianych ślepych, " Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm- przyjęto 50 % wymiany, " Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego-Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M-4, " Ociosanie drewna zgrubne o gr. ciosu do 5 cm trójstronne- belki stropowe 28 x 20 cm poddasza, " Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami gr. 50 mm z przymocowaniem ich śrubami i gwoździami - dwustronnie " Odgrzybianie bali i krawędziaków metodą dwukrotnego opryskiwania- Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M-4, " Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- folia paroszczelna, " Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- folia paroprzepuszczalna, " Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo 20 cm, " Wymiana drabin wewnętrznych wieży- konstrukcja z drewna sosnowego- rama z bali 100 x 50mm, szczeble z bali 80 x 50 mm, Wymiana stopni schodów na poddasze: " Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice, Remont sufitu lukarny dachowej: " Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm, " Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i przeciwogniowa metodą opryskiwania ciągłego- Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M-4, Remont wzmocnienie więźby dachowej oficyny "A" i "B": " Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm Termomodernizacja stropu drewnianego: " Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- folia paroszczelna, " Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- folia paroprzepuszczalna, " Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo 20 cm, Wymiana stolarki okiennej w oficynie "A" i "B" " Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2- demontaż żaluzji PVC, " Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- demontaż okien PVC, " Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 1,5-2,0 m2- okna drewniane, jednoramowe, szyba klejona termizol, szczeblinki podziału okna na szybie, okapnik drewniany, okno dwudzielne, okucia obwiedniowe,współczynnik U = rama drewniana, 1,15 - W/m2K, szyby - 1,1 W/m2K, Zagospodarowanie terenu wokół ratusza: " Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową' " Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ementowo-piaskowej- kostka w kolorze jasno piaskowej, stylizowana na zabytkową- produkcji Libet- wzór i kolor ostatecznie określi Konserwator Zabytków, Projektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych: " Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości 0,40 x 0,30 m - ręczne układanie betonu- Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)' " Fundamenty z bloczków betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowej- ściany fundamentowe i oporowe nad ziemią, " Podkłady z ubitych materiałów sypkich, gr. 35 cm w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym, " Podkłady betonowe gr. 10 cm w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym- Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10), " Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe, " Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro, " Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko, " Balustrady i okładziny opisano wcześniej, Zakres zadania obejmuje również montaż urządzeń łączności wewnętrznej – instalacji monitoringu na budynku Ratusza. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą Projektu budowlanego, stanowiącego integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pomocniczo Zamawiający udostępnia również przedmiar. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://dabie.nowoczesnagmina.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10000,00 zł. 3.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Witkowie Oddział Dąbie 04853810120200068020000015 z dopiskiem ,,Wadium – Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu" - wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert, przelew środków musi być dokonany z konta na konto; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach