Przetargi.pl
Remonty nawierzchni dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym

Gmina Czerwonak ogłasza przetarg

 • Adres: 62-004 Czerwonak, ul. Źródlana
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 544 204 , fax. 618 120 270
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwonak
  ul. Źródlana 39
  62-004 Czerwonak, woj. wielkopolskie
  tel. 616 544 204, fax. 618 120 270
  REGON: 63125874400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonak.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty nawierzchni dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remonty nawierzchni dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym na pow. 20 400 m2, w tym: 1) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 15 cm na pow. 20 400 m2, 2) wykonanie podbudowy o grubości 15 cm z sortowanego kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie na pow. 20 400 m2 Więcej szczegółów zostało opisanych w STWiORB
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach