Przetargi.pl
Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów

Gmina Sulechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulechów
  Plac Ratuszowy 6
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
  REGON: 52676500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów, w tym: a) remonty cząstkowe nawierzchni z cięciem piłą, b) remonty cząstkowe nawierzchni bez cięcia piłą, c) remonty cząstkowe nawierzchni masą „na zimno”, d) remonty cząstkowe przy użyciu recyklera, e) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową grysowo-żwirową, f) frezowanie nawierzchni bitumicznej, g) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, wraz z wykonaniem sprysku, h) likwidacja spękań i rakowin emulsją asfaltową i grysami, i) zalewanie szczelin masą zalewową, j) regulacja pionowa studzienek i skrzynek ulicznych dla urządzeń podziemnych. Przy obliczaniu ceny jednostkowej remontów opisanych w ppkt a), b), c) oraz d) należy przy-jąć średnią grubości ubytku w jezdni 4 cm. Miejsce wykonania usługi każdorazowo wskaże Zamawiający. Podane przez Zamawiającego ilości są założone wstępnie. Faktyczna ilość remontów do wy-konania uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego i oferowanej ceny jednost-kowej netto z oferty Wykonawcy. W przypadku faktycznego wykonania mniejszej ilości prac niż określone w ofercie Wykonawcy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu otrzymania niższego wynagrodzenia. Wszystkie roboty muszą być wykonane z materiałów własnych Wykonawcy. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wyko-nujących bezpośrednio czynności w zakresie robót objętych umową, wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 1.3. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo: 1) żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy złożenia oświadczenia o zatrudnieniu pracowni-ków na podstawie umowy o pracę, 2) żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników, 3) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 1.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 1.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych - Wykonawca może przewidzieć rea-lizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów o nie gorszych parametrach. 1.7. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wy-konawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 2.1. Formularz oferty na załączniku nr 1. 2.2. Dane Wykonawcy na załączniku nr 1a. 2.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełno-mocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczne-go, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców, 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiąza-ny jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy w Wyko-nawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt III.3 powyżej. 3. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub eko-nomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zama-wiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiąza-nie należy dołączyć do oferty). 3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub do-świadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmio-ty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wyma-gane. 3.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powo-łuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich pod-staw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, wa-runków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadcze-niu, o którym mowa w pkt III.3 powyżej. 3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, musi, na wezwanie Zama-wiającego, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt III.4 powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach