Przetargi.pl
"Remonty nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020-2021"

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-310 Żarki, ul. Myszkowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 148 304 , fax. 343 148 304
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
  ul. Myszkowska 59
  42-310 Żarki, woj. śląskie
  tel. 343 148 304, fax. 343 148 304
  REGON: 15140586600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Remonty nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020-2021"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty drogowo-budowlane związane z wykonaniem remontów nawierzchni drogowych, bitumicznych na sieci dróg wojewódzkich w ramach realizacji zadań bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2020 – 2021. . 4.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Remonty nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich w zakresie wymiany warstw konstrukcyjnych nawierzchni – wykonany na całej szerokości jezdni, bądź przy jej krawędziach o śr. szer. 2 – 3 m wraz z likwidacją przełomów w konstrukcji drogi, na całkowitej szacunkowej powierzchni do 16 000 m². Szczegółową technologię i wymogi wykonania powyższych robót przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 4.3 INFORMACJA DODATKOWA: Jeżeli w SIWZ oraz Wytycznych Technicznych przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent, lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i obowiązujących przepisów. 2. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, przedstawiony w pkt. 4.2 rzeczowy zakres robót określony został szacunkowo. Rzeczywisty zakres poszczególnych asortymentów robót określony w pozycjach przedmiaru robót, może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu, przy zachowaniu oferowanych cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku wykonania mniejszego zakresu poszczególnych asortymentów robót niż się szacuje, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne dodatkowe roszczenia. Wynagrodzenie za wykonane roboty obliczone będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego, po oferowanych cenach jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i rzeczywistego zakresu wykonanych poszczególnych asortymentów robót, w ramach określonego zakresu poszczególnych pozycji przedmiarowych kosztorysu ofertowego. 4.4 Lokalizacja robót: 1. Drogi Wojewódzkie Nr 789, 792, 793 w zakresie utrzymywanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, relacji: - DW Nr 789 /skrzyżowanie GNIAZDÓW/MZYKI do skrzyżowania z DK 46 w m. LELÓW/ - DW Nr 792 / skrzyżowanie z DW 789 w m. ŻARKI do skrzyżowania z DK 78 w m. KROCZYCE/ - DW Nr 793 /od skrzyżowania DK 46 (JANÓW) przez Żarki, Myszków, Leśniaki – rondo (ul. Kielecka w Siewierzu) - obwodnica Siewierza do skrzyżowania z DK 78 (SIEWIERZ) -w miejscach szczegółowo wskazanych i wyznaczonych przez Zamawiającego 4.5 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączonych dokumentach: - Przedmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ, - Wytyczne Techniczne - ZDW Katowice - załącznik nr 2 do SIWZ Przedmiary robót jako załącznik do niniejszej specyfikacji, stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego – opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej. 4.6 Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności Przedmiaru robót (zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego) zgłoszone po terminie przeznaczonym na składanie ofert nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 4.7 Materiały użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać Polskim Normom przenoszących normy europejskie, świadectwa jakości, certyfikaty, aprobaty techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 poz. 299). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, Nr 06 8279 0000 0100 2378 2001 0105 podając nazwę wpłacającego oraz informacje czego wpłata dotyczy: „Remonty nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020-2021” 5. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 01.10.2020 r. do godz.10:00. 6. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w SEKRETARIACIE (II piętro, pokój nr 1) Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42 – 300 Myszków, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a art.46 ustawy PZP. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  formularz ofertowy – załącznik nr 3 do SIWZ  kosztorys ofertowy- opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, obejmujący wszystkie pozycje Przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy musi obejmować wszystkie roboty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ  oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu– wykaz dokumentów w Cz. 9 SIWZ  oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu– załącznik nr 4 do SIWZ  oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do SIWZ  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy  zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego Wykonawca będzie polegała w trybie art. 22 a ustawy PZP, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ)– jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach