Przetargi.pl
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic zarządzanych przez Burmistrza Drawska Pomorskiego

Gmina Drawsko Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 36334-85 do 7 , fax. 094 363-31-13
 • Data zamieszczenia: 2019-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drawsko Pomorskie
  ul. Gen. W. Sikorskiego 41
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 36334-85 do 7, fax. 094 363-31-13
  REGON: 52384400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic zarządzanych przez Burmistrza Drawska Pomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych – wypełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg, ulic i placów stanowiących własność gminy oraz nakładek remontowych, na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie z podziałem na 2 zadania: 1) Zadanie NR 1: a) ubytki o głębokości powyżej 5 cm - mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco z obcięciem krawędzi i posmarowaniem łat emulsją (typ remontu A) – 10,0 m2; b) nakładki remontowe (typ remontu B) z masy mineralno-asfaltowej na gorąco st.II z nacięciem, sfrezowaniem, posmarowaniem emulsją i włączeniem się w starą nawierzchnię - szacowana wielkość : - nakładki o powierzchni powyżej 100 m2 – 1.500,0 m2; - nakładki o powierzchni od 10 do 100 m2 – 100,0 m2. 2) Zadanie NR 2 - rakowiny, spękania i wyboje o głębokości od 1,5 cm do 5 cm – remont grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową (typ remontu C) – 1.000,0 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach