Przetargi.pl
Remonty instalacji elektrycznych

Miejski Zarząd Nieruchomości ogłasza przetarg

 • Adres: 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1-go Maja 55
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4787001 , fax. 032 4762952
 • Data zamieszczenia: 2014-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Nieruchomości
  ul. 1-go Maja 55 55
  44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 032 4787001, fax. 032 4762952
  REGON: 27120497100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzn.jastrzebie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty instalacji elektrycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są remonty instalacji elektrycznych, w tym: a) wykonywanie napraw instalacji elektrycznych, zlecanych każdorazowo przez Zamawiającego, b) wykonywanie remontów i wymian instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych gminnych oraz w lokalach użytkowych gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (część gminna) w Jastrzębiu-Zdroju. Powyższe czynności dotyczą wszystkich wskazanych obiektów w wykazach budynków w Załącznikach do STWiOR. Tryb wykonywania czynności: a) zlecenie wykonania robót następować będzie w formie pisemnej, b) inspektor nadzoru określi w protokole przekazania robót - termin rozpoczęcia i zakończenia robót, rodzaj protokołów wymaganych do sporządzania oraz dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót. Wszelkie uzgodnienia z inspektorem nadzoru dokonywane będą w formie pisemnej (protokół lub notatka), c) odbiór robót następować będzie na podstawie zgłoszenia wykonania danego zakresu zgodnie z protokołem przekazania - zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej w Biurze Podawczym MZN (pokój nr 11); za moment zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do MZN, d) odbiór robót zostanie przeprowadzony przez inspektora nadzoru w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia (do zgłoszenia należy dołączyć wszelkie wymagana dokumenty związane z realizacją robót, w tym: deklaracje zgodności, certyfikaty, protokoły badań, dokumenty wskazane do dostarczenia przez inspektora nadzoru i inne wymagane przepisami prawa). Brak wyżej wskazanych dokumentów w zgłoszeniu będzie traktowany jako brak realizacji zadania, a czynności odbiorowe nie zostaną rozpoczęte (będą miały wówczas zastosowanie zapisy dotyczące kar umownych), e) rozliczenie wykonania robót następować będzie każdorazowo po ich zakończeniu, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony i kosztorysów powykonawczych sprawdzonych przez inspektora nadzoru, f) w przypadku zlecenia obejmującego kilka obiektów, kosztorysy powykonawcze oraz faktury muszą zostać wystawione na każdy budynek oddzielnie, g) podstawą płatności faktury będzie potwierdzony przez obie strony protokół odbioru wraz z załącznikami. Materiały: a) każdorazowo zostaną określone przez inspektora nadzoru i oznaczone w notatce lub protokole. Jako podstawę do określenia wartości materiałów przyjmowane będą ceny ofertowe średnie wraz z kosztami zakupu zawarte we wskazanych (ostatnich aktualnych) informatorach wydawnictwa (Sekocenbud)- informatory kwartalne i informatory miesięczne (Błyskawica). Do cen materiałów nie dolicza się wskaźnika narzutu zysku, b) w przypadku konieczności użycia materiałów nie ujętych w informatorach cena zostanie ustalona w oparciu o faktury zakupu powiększone o koszty zakupu z aktualnego miesięcznika (Błyskawica). Szacunkowa cena zostanie ustalona przed dokonaniem zakupu i wbudowaniem. Kopię faktury należy dołączyć do zgłoszenia zakończenia robót. Wszystkie materiały muszą posiadać dokumenty określone w art. 10.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. c) ceny materiałów zawarte w wydawnictwach (Sekocenbud) i (Błyskawica) są cenami netto. Sprzęt: a) każdorazowo zostanie określony przez inspektora nadzoru i oznaczony w protokole. Jako podstawę do określenia wartości sprzętu przyjmowane będą ceny średnie określone jako ceny pracy sprzętu (wraz z kosztami jednorazowymi) zawarte we wskazanych (ostatnio aktualnych) informatorach miesięcznych (Błyskawica), b) ceny sprzętu zawarte w wydawnictwach (Błyskawica) są cenami netto. Zakres robót określają: przedmiar robót, STWiOR oraz wykazy budynków, które stanowią integralną część SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który określa jedynie minimalny zakres robót. Wycena robót powinna opierać się na przeprowadzonej wizji, opisie robót i z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych czynności i nakładów. Roboty budowlane winny być przeprowadzone zgodnie z STWiOR oraz przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami. Dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzn.jastrzebie.pl. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ. Wymagany okres gwarancji/rękojmi: minimum 1 rok..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzn.jastrzebie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach