Przetargi.pl
Remonty dróg leśnych - składów drewna na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia.

Państwowe Gospodarstwo Leśne LP Nadleśnictwo Jeleśnia ogłasza przetarg

 • Adres: 34-340 Jeleśnia, Suska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne LP Nadleśnictwo Jeleśnia
  Suska 5
  34-340 Jeleśnia, woj. śląskie
  REGON: 071001955
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty dróg leśnych - składów drewna na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1.1. – Remont drogi leśnej - składu drewna w leśnictwie Kocierz Rychwałdzki w oddziale 12B- Montaż przedłużenia przepustu podłużnego PEHD długości 3m o średnicy 50cm- Ukształtowanie terenu pod nawierzchnię składu wzdłuż drogi manewrowej z lewej i prawej strony- Rozplantowanie gruntu na wskazanym terenie skład lewy i prawy,- Wykonanie podbudowy na składzie z kruszywa naturalnego,- Wykonanie nawierzchni na składzie z kruszywa łamanego- Wykonanie nawierzchni na drodze manewrowej z kruszywa łamanego.Zadanie 1.2. – Remont drogi leśnej - składu drewna w leśnictwie Kocierz Rychwałdzki w oddziale 18A- Wykonanie rowu na długości 230m- Wbudowanie urobku z wykopu do istniejącej wyrwy- Ułożenie geowłókniny na składzie drewna- Wykonanie podbudowy na składzie z kruszywa łamanego- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na składzieZadanie 2.1. – Remont drogi leśnej - składu drewna w leśnictwie Korbielów w oddziale 102h obejmujące:- Ukształtowanie składu wraz z przemieszczeniem urobku z zagęszczeniem- Ułożenie geowłókniny na składzie o wymiarach 15m x 40m- Wykonanie przepustu poprzecznego o średnicy 50cm PEHD o długości 18m wraz ze skrzydłami wlotowymi i wylotowymi z kamienia na zaprawie- Wykonanie drenażu wraz z obsypką filtracyjną o długości 28m- Wykonanie podbudowy na składzie 15m x 40m, z kruszywa naturalnego- Wykonanie nawierzchni na składzie z kruszywa łamanego,- Podniesienie studni z kręgów betonowych.Zadanie 2.2. – Remont drogi leśnej - składu drewna w leśnictwie Korbielów w oddziale 102k obejmujące:- Ukształtowanie składu wraz z przemieszczeniem urobku- Wykonanie podbudowy na składzie 17m x 30m z kruszywa naturalnego,- Wykonanie nawierzchni na składzie 17m x 30m z kruszywa łamanego.Zadanie 3.1. – Remont drogi leśnej - składu drewna w leśnictwie Romanka Dolna, obejmujące:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o powierzchni 280m2,- Zebranie nasypu na poboczu drogi wywozowej i przewiezienie w miejsce wbudowania- Zagęszczanie nasypów walcami,- Wykonanie podbudowy z kruszywa - tłuczeń, warstwa górna.Zadanie 3.2. – Remont drogi leśnej - składu drewna w leśnictwie Romanka Górna, obejmujące:- Wyprofilowanie miejsca nawrotu samochodów o powierzchni 516 m2- Wykop rowu stokowego,- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanego ogrubośic 15 cm- Wykonanie i zabudowa wodospustu z belki drążonej podwójnej długości 6 mb- Wykonanie i zabudowa wodospustu z belki drążonej podwójnej długości 10 mbZadanie 3.3. – Remont drogi leśnej - składu drewna w leśnictwie Sopotnia Dolna, obejmujące:- Montaż 1 sztuki wodospustu drewnianego podwójnego o długości 10,0 m,- Wykonanie ukształtowania składu pętli do zawracania- Wbudowanie urobku w skład,- Wykonanie rowu podłużnego długości 50 m,- Wykonanie nawierzchni pomiędzy składem a nawrotem o powierzchni 210 m2 – tłuczeń,- Wykonanie nawierzchni składu o powierzchni 700 m2 – żwir,- Wykonanie nawierzchni nawrotu o powierzchni 400 m2 - żwirZadanie 4.1. – Remont drogi leśnej - składu drewna w leśnictwie Koszarawa Bystra, obejmujące:- Montaż 2 sztuk wodospustów drewnianych drążonych podwójnych o długości 10 mb, odprowadzających wodę z drogi bocznej.- Wykonanie rowu odwadniającego na drodze bocznej długości 20 m- Montaż 6 sztuk wodospustów drewnianych drążonych pojedynczych o długości 6,0 m,- Wykonanie rowu odwadniającego na składzie,- Wykonanie przepustu poprzecznego o średnicy 60 cm PEHD, o długości 14,0 m wraz ze studnią wlotową oraz skrzydłami wylotowymi,- Wykonanie rowu przystokowego- Wykonanie przepustu poprzecznego o średnicy 60 cm PEHD o długości 6,0 m wraz ze studnią wlotową oraz skrzydłami wylotowymi- Wykonanie wyrównania i zagęszczenia nawierzchni składu tłuczniem,- Wykonanie drenażu z rur z tworzyw sztucznych.Zadanie 4.2. – Remont drogi leśnej - składu drewna w leśnictwie Koszarawa Cicha w oddziale 21A, obejmujące:- Korytowanie pod drogę,- Wykonanie rowu,- Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami- Wykonanie podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna,- Wykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna,- Mechaniczne karczowanie pni,- Wykonanie 2 sztuk ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami,- Przedłużenie przepustu o 3 metry,Zadanie 5.1. - Remont drogi leśnej - składu drewna w leśnictwie Ślemień w oddziale 164 Ceretnik, obejmujące:- Montaż przepustu podłużnego PEHD długości 36 m o średnicy 60 cm- Wykonanie 1 sztuki wodospustu drewnianego podwójnego,- Wykonanie ukształtowania składu drewna o powierzchni 600 m2- Ułożenie geowłókniny na powierzchni 600 m2- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego,- Wykonanie profilowania i zagęszczenia drugiej strony składu 120 m2- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o powierzchni 120 m2,- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o powierzchni 120 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach