Przetargi.pl
REMONTY DRÓG GMINNYCH POPRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ WARSTWY Z MIESZANKI MINERALNO-EMULSYJNEJ NA ZIMNO „SLURRY SEAL” (drogi gminne nr 3027P i 3036P)

Gmina Osiek Mały ogłasza przetarg

 • Adres: 62-613 Osiek Mały, ul. Główna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 624 170 , fax. 632 624 171
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osiek Mały
  ul. Główna 1
  62-613 Osiek Mały, woj. wielkopolskie
  tel. 632 624 170, fax. 632 624 171
  REGON: 31101929500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONTY DRÓG GMINNYCH POPRZEZ WYKONANIE CIENKIEJ WARSTWY Z MIESZANKI MINERALNO-EMULSYJNEJ NA ZIMNO „SLURRY SEAL” (drogi gminne nr 3027P i 3036P)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE. - wykonanie cienkiej warstwy mieszanką mineralno-emulsyjną o minimalnej grubości 2 cm (typu slurry seal) o uziarnieniu ciągłym 0/8 na zimno dwuwarstwowo - 8300 m² - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni grysami i emulsją - 120 m² Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: - przedmiar robót stanowiący Załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz. 10.00. 5. Do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, jeżeli jest ono wnoszone w formie innej niż gotówka. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu dopuszcza się załączenie do oferty kopii przelewu. 6. Wykonawca zobowiązany jest określić w druku „OFERTA” wartość i formę wniesionego wadium. 7. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form lub kilku z nich: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310) 8. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego uznana za nieważną i wykluczona. 9. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Gminy Osiek Mały w Osieku Małym LBS Strzałkowo F/Osiek Mały Nr 98 8543 0000 2009 9050 9617 0020 z dopiskiem „wadium – Remonty dróg gminnych poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal” (drogi gminne nr 3027P i 3036P)”. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (co do dnia i godziny). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 14. 12. Zamawiający na wniosek Wykonawcy zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli ten wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą , Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego jeżeli: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach zawartych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich kompetencji lub uprawnień, tj. - być zarejestrowanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej ewidencji;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. c, d, e składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ( wystawiony nie wcześnie niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach