Przetargi.pl
Remonty dróg gminnych administrowanych prze z Miejską Służbę Drogową w Hrubieszowie

Miejska Służba Drogowa ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. Ciesielczuka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 962 098 , fax. 846 962 098
 • Data zamieszczenia: 2020-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Służba Drogowa
  ul. Ciesielczuka 2
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 846 962 098, fax. 846 962 098
  REGON: 10029460000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty dróg gminnych administrowanych prze z Miejską Służbę Drogową w Hrubieszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Hrubieszowa administrowanych przez Miejską Służbę Drogowa w Hrubieszowie i obejmują swym zakresem: remont drogi gminnej – ulica Krucza w Hrubieszowie Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,310 km - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 1593 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczna asfaltową mechanicznie w ilości 159,3 t. remont drogi gminnej – ulica Chmielna w Hrubieszowie Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,375 km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 1,5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – 380,00 m2 - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 2325 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczna asfaltową mechanicznie w ilości 288,7 t. remont drogi gminnej – ulica Leśmiana w Hrubieszowie Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,113 km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km ( wcinka) – 24,00 m2 - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 610 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczna asfaltową mechanicznie w ilości 61,00 t. remont drogi gminnej – ulica Bursztynowa w Hrubieszowie Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,248 km - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 3 szt. - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 5 szt. - wykonanie podbudowy z mieszanki zasadniczej 0-31,5 mm zagęszczonej mechanicznie o grubości 12 cm – 104,2 m3 - skropienie nawierzchni z kruszywa asfaltem – 868,00 m2 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 5 cm. – 744,00 m2 remont drogi gminnej – ulica Sokalska w Hrubieszowie Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,106 km - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 3 szt. - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – 78,00 m2 - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod wyrównanie – 70 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową mechanicznie – 8,75 t - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 615,00 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 615 m2 remont drogi gminnej – ulica Sobieskiego w Hrubieszowie Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,210 km - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 7 szt. - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – 48,00 m2 - skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem pod wyrównanie – 60 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumicznych asfaltowych mechanicznie – 7,5 t. - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 842,5 m2 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 5 cm. – 842,5 m2 remont drogi gminnej – ulica Świerkowa w Hrubieszowie Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,261 km - regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych – 3 szt. - regulacja pionowa studzienek teleskopowych – 3 szt. - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – 24,00 m2 - skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem – 1840 m2 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W dla KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 1840 m2 - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 1840 m2 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm. – 1840 m2 remont drogi gminnej – ulica Słowackiego w Hrubieszowie Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,225 km - regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych – 1 szt. - regulacja pionowa studzienek teleskopowych – 5 szt. - skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem pod wyrównanie – 150 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową mechanicznie – 20,00 t - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 720 m2 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 5 cm. – 720 m2 remont drogi gminnej – ulica Jodłowa w Hrubieszowie Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,414 km - regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych – 6 szt. - regulacja pionowa studzienek teleskopowych – 4 szt. - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – 48,00 m2 - skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem – 1736 m2 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W dla KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 1736 m2 - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 2566,80 m2 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm. – 2566,80 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach