Przetargi.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, Pl. Floriański 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych
  Pl. Floriański 1
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  REGON: 299943988
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie miasta Skarżysko – Kamienna – w szacunkowej ilości 1500 m2 masą z recyklera.Regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej szt. 5Wykaz dróg – dla CZĘŚĆI I stanowi załącznik nr 11/1 do SWZ.Część nr 2: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie miasta Skarżysko – Kamienna – w szacunkowej ilości 1500 m2 masą z recyklera.Regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej szt. 5Wykaz dróg – dla CZĘŚĆI II stanowi załącznik nr 11/2 do SWZ.Część nr 3: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie gmin: Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Łączna, Bliżyn, w szacunkowej ilości - 2000 m2 masą z recyklera.Wykaz dróg - dla CZĘŚĆI III stanowi załącznik nr 11/3 do SWZ.Część nr 4: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie gmin: Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Łączna, Bliżyn, w szacunkowej ilości - 100 t poprzez wyrównanie nierówności emulsją i grysami.Uszczelnienie spękań poprzecznych i podłużnych 400 mWykaz dróg - dla CZĘŚĆI IV stanowi załącznik nr 11/4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach