Przetargi.pl
Remonty cząstkowe dróg gruntowych na terenie Gminy Grudziądz w roku 2015

Gmina Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4511111 , fax. 056 4511132
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grudziądz
  ul. Wybickiego 38 38
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4511111, fax. 056 4511132
  REGON: 87111862600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudziadz.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe dróg gruntowych na terenie Gminy Grudziądz w roku 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawy cząstkowe gruntowych dróg gminnych, na które składać się będą czynności: 1. Korytowanie podłoża na głębokość 40 cm z odwozem urobku na odległość do 15 km. 2. Wykonanie podbudowy: piasek o uziarnieniu 1-2 mm wodoprzepuszczalny warstwa 20 cm b)kruszywa betonowe frakcja 0,00 - 31,5 mm ( maksymalnie 64mm) Warstwa 20 cm. 3. Wykonanie warstwy wierzchniej: kruszywo kamienne łamane frakcja 0,00 do 31,5 mm warstwa 20 cm. 4. Rowy (opcjonalnie): wykop rowu przydrożnego do głębokości 0,70 m o przekroju trapezowym z wywozem urobku na odległość do 15 km wraz z obsianiem trawą. Przewidywana ilość dróg do naprawy: 10.000,00 m2 ( w tym drogi z rowami: 2.000,00 m2). Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zapłata dokonana będzie za faktycznie dokonane naprawy drogi, zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w ofercie. Wykonawcy w cenach uwzględnić muszą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w szczególności sprzęt, zakup materiału). Naprawy wykonywane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia, w czasie każdorazowo dostosowanym do wielkości i zakresu naprawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-03-09 do godz. 10:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach