Przetargi.pl
Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2019 – III postępowanie

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 655 408 600, , fax. 655 401 340
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
  Rynek 1
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  tel. 655 408 600, , fax. 655 401 340
  REGON: 52678800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawschowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz oznakowanie poziome pionowe w mieście i gminie Wschowa w roku 2019 – III postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje remonty cząstkowe: a) nawierzchni asfaltowych; b) nawierzchni utwardzonych; c) dróg gruntowych oraz d) oznakowanie poziome i pionowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony kosztorys ofertowy – w wersji uproszczonej, w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys „ślepy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. (Jeżeli dotyczy) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– w wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Dowód uiszczenia wadium, z zastrzeżeniem pkt.5 Rozdziału 8 SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zakres umocowania winien zawierać rodzaj czynności, do których uprawniony jest mocodawca. Pełnomocnictwo powinno uwzględniać czynności, do realizacji których może być upoważniony pełnomocnik, w szczególności: • podpisanie oferty przetargowej, • podpisywanie załączników do oferty • potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, które są załączone do oferty. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy). 6. Wykonawca/każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – – według załącznika nr 7do SIWZ. W przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie według załącznika nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach