Przetargi.pl
Remont zabytkowego budynku „Podlasia” przy ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach

Gmina Miasto Siedlce ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 794 37 86 , fax. 25 794 37 18
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Siedlce
  Skwer Niepodległości 2
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 794 37 86, fax. 25 794 37 18
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont zabytkowego budynku „Podlasia” przy ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zakres zamówienia: 1. Roboty ogólnobudowlane w tym: 1) Renowacja tynków wewnętrznych w piwnicach:  odbicie tynków z murów,  oczyszczenie powierzchni murów,  dwukrotne odgrzybienie ścian,  dwurzędowa iniekcja ścian wewnętrznych,  dwukrotna impregnacja ścian poprzez nałożenie preparatu gruntująco-wzmacniającego krzemianowego. 2) Renowacja stolarki okiennej:  przygotowanie stolarki (zabezpieczenie szyb, oczyszczenie, itp.),  naprawa elementów ościeżnic okiennych,  zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem,  dwukrotne pomalowanie stolarki okiennej,  naprawa opasek wokół okien,  dwukrotne pomalowanie opasek wokół okien. 3) Ściany zewnętrzne: 3.1. Gzyms (w zakresie zgodnym z dokumentacją)  rozebranie obróbek blacharskich,  odbicie uszkodzonych tynków z murów,  dwukrotne odgrzybienie ścian,  dwukrotna impregnacja ścian poprzez nałożenie preparatu gruntująco-impregnującego krzemianowego,  uzupełnienie tynków wraz z dwukrotnym malowaniem,  montaż obróbek blacharskich na gzymsach i pasach elewacyjnych. 3.2. Cokół (w zakresie zgodnym z dokumentacją)  zdjęcie płyt kamiennych z murów,  odbicie zaprawy i innych pozostałości,  dwukrotne odgrzybienie ścian,  dwurzędowa iniekcja ścian zewnętrznych,  roboty ziemne,  pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych oraz cokołu,  dwukrotna impregnacja ścian poprzez nałożenie preparatu gruntująco-impregnującego krzemianowego,  tynki renowacyjne wraz z dwukrotnym malowaniem. 4) Zagospodarowanie terenu - opaska  rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,  wykonanie opaski z kamienia narzutowego w obrzeżu betonowym,  odtworzenie chodnika. 5) Roboty towarzyszące - rusztowanie zewnętrzne - wywóz ziemi i gruzu 2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne przy robotach ogólnobudowlanych podczas realizacji niniejszego zamówienia, tj.: a. renowacja tynków wewnętrznych w piwnicach, b. renowacja stolarki okiennej c. prace przy ścianach zewnętrznych Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. –Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze. zm.), z wyłączeniem osób kierujących budową i robotami budowlanymi, osób wykonujących obsługę geodezyjną. 3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracowników oraz zawierające podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3. czynności. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. 8. Wykonawca powinien: 1) prowadzić roboty budowlane zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowę: - nr 50/2019, pismo znak PB-RUB.6740.70.2019 z dnia 13.03.2019 r. na remont zabytkowego budynku „Podlasia” na działkach o nr geod. 48-38/2, 48-74/2, 49-90 przy ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach, 2) prowadzić roboty budowlane przy zabytkowym budynku „Podlasie”, wpisanym do rejestru zabytków pod Nr A-460, pod nadzorem Konserwatora Zabytków, 3) zapewnić szczególne warunki bezpieczeństwa przy realizacji robót określonych w opisie technicznym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) zapewnić materiały o parametrach technicznych porównywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej, 5) wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego i uwzględnić w ofercie koszt jego zajęcia. 6) prowadzić dokumentację budowy (dziennik budowy), 7) wykonać roboty zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną, specyfikacjami szczegółowymi obowiązującymi przy wykonaniu robót oraz warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 8) zapewnić obsługę geodezyjną - wykonać inwentaryzację powykonawczą. 9. Materiały pochodzące z rozbiórki tj. piaskowiec, betonowa kostka brukowa stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć je na palety i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta), co należy uwzględnić w wycenie. 10. Zamawiający informuje, że: 1) Roboty objęte niniejszym zamówieniem prowadzone będą na zewnątrz oraz wewnątrz funkcjonującego obiektu. W związku z tym Wykonawca, organizując teren budowy, zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpiecznego dojazdu, swobodnego i bezpiecznego dojścia pracownikom obiektu oraz do ograniczenia do minimum czynników zakłócających pracę. 2) Z uwagi na lokalizację inwestycji, sąsiedztwo przystanku komunikacji miejskiej oraz postoju taxi, Wykonawca, organizując teren budowy, zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pieszym oraz na bieżąco będzie współpracował w tym zakresie z Zamawiającym. 3) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i organizacji placu budowy, w tym do ogrodzenia placu budowy, co należy uwzględnić w wycenie. 4) Pomieszczenia w piwnicy objęte zamówieniem Wykonawca przygotuje do remontu pod nadzorem pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury. W szczególności należy zabezpieczyć elementy wyposażenia pozostające w pomieszczeniach na czas remontu, co należy uwzględnić w wycenie. 5) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wycenie koszt zainstalowania niezbędnych mierników i liczników oraz koszt zużycia energii i wody. Uwaga: Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) będącej załącznikiem do specyfikacji, natomiast przedmiar robót należy traktować jak załącznik dodatkowy, pomocniczy. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążącym dla wykonawców), co oznacza, że Zamawiający dopuszcza w tym względzie rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.09.2019r. do godz. 09:45 wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł). Wadium może być wniesione w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach nr rachunku: 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 z dopiskiem: Remont zabytkowego budynku „Podlasia” przy ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze wykonawca składa w oryginale w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta pokój Nr 34 lub zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w miejscu wyznaczonym na składanie ofert w godzinach od 745 do 1545. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych, nieodwołalnie i na jego pierwsze wezwanie. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje odrzucenie oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach