Przetargi.pl
Remont wybiegów 108B, 108C i K1 do K5 w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Promyk" w Gdańsku przy ul. Przyrodników 14

Gdański Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 80-328 Gdańsk Oliwa, Karwieńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5520041 , fax. 58 5521751
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Ogród Zoologiczny
  Karwieńska 3
  80-328 Gdańsk Oliwa, woj. pomorskie
  tel. 58 5520041, fax. 58 5521751
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wybiegów 108B, 108C i K1 do K5 w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Promyk" w Gdańsku przy ul. Przyrodników 14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rozbiórka nawierzchni z polbruku z wykonaniem prawidłowych spadków. 2. Uzupełnienia kanalizacji deszczowej. 3. Odtworzenie nawierzchni z polbruku (materiał z odzysku). 4. Likwidacja dotychczasowych odwodnień liniowych. 5. Wykonanie nowego żelbetowego cokołu po całych obrysach poszczególnych wybiegów. 6. Remont nawierzchni z płyt chodnikowych. 7. Przykrycie istniejących rynsztoków betonowych gretingiem z desek kompozytowych. Etap 1 – remont wybiegu nr 108B Etap 2 – remont wybiegu nr 108C Etap 3 – remont wybiegów nr K1 do K5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kierownik budowy musi posiadać: uprawnienia budowlane zezwalające na kierowanie robotami zgodnie z przedmiotem zamówienia, być członkiem odpowiedniej (samorządu zawodowego) Izby Inżynierów Budownictwa oraz być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, co daje prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach