Przetargi.pl
Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) oraz utrzymanie fontanny i zdroju ulicznego II postępowanie.

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) oraz utrzymanie fontanny i zdroju ulicznego II postępowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) oraz utrzymanie fontanny i zdroju ulicznego II postępowanie. Wspólny Słownik Zamówień: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: Zakres 1 – Remont urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej i zestawów street workout; 1) prowadzenie właściwych prac konserwatorskich przy urządzeniach zabawowych, 2) naprawa zniszczonych oraz uszkodzonych elementów urządzeń zabawowych. 3) demontaż urządzeń zabawowych bez uszkodzeń i ich montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje demontaż i montaż łącznie 15 urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej w czasie trwania całego okresu umowy; 4) usuwanie napisów grafiti z elementów urządzeń zabawowych (np. urządzeń zabawowych, zestawów zabawowych, stolików do gier plenerowych i innych); 5) montaż tablic informacyjnych w razie takiej potrzeby (np. z regulaminem) Zamawiający przewiduje montaż 10 tablic w ciągu trwania całego okresu umowy; 6) Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznych przeglądów placów zabaw 7) Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełniania nawierzchni w strefach bezpieczeństwa. 8) Zamawiający przewiduje odmalowanie 12 urządzeń siłowni zewnętrznej w czasie trwania okresu umowy; Zakres 2 – Wymiana piasku w piaskownicach; a) Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązany będzie do wymiany piasku we wszystkich piaskownicach znajdujących się na gminnych placach zabaw wyszczególnionych w załączniku do umowy. Wymiana piasku wykonana ma być raz w ciągu trwania umowy. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wymiany piasku na przełomie miesiąca kwietnia i maja, jednak nie później niż w terminie do 15 maja. b) ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany piasku z toalety dla psów zlokalizowanej na terenie placu zabaw dla psów raz w ciągu trwania umowy w terminie do 20 maja; Zakres 3 – Bieżące utrzymanie urządzeń technicznych (elementy małej architektury); a) bieżące utrzymanie ławek i koszy na śmieci utrzymanie ławek i koszy na śmieci Zamawiający przewiduje demontaż 25 sztuk ławek, montaż 25 sztuk ławek, przeniesienie 20 koszy na śmieci, montaż 25 sztuk koszy na śmieci, uzupełnienie 50 sztuk wkładów koszy na śmieci w okresie jednego roku trwania umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do umycia 200 sztuk ławek i 50 sztuk koszy; b) bieżące utrzymanie alejek parkowych - regularnych przeglądów stanów technicznych alejek parkowych oraz do uzupełniania ubytków w nawierzchni grysem z zastosowaniem tego samego rodzaju frakcji materiału. c) bieżące utrzymanie gablot informacji lokalnej, tablic informacyjnych „Szlakiem Twierdzy Koźle CITY WALK”, tablice „Park Run”- usuwanie ogłoszeń wywieszonych bezpośrednio na szybach zewnętrznych gablot oraz nieczystości co najmniej dwa razy w miesiącu – to jest pierwszy przegląd w terminie od 1 – 5 dnia każdego miesiąca, drugi przegląd w terminie od 16 – 20 dnia każdego miesiąca. d) bieżące utrzymanie witaczy miasta - dbanie o najbliższe otoczenie witaczy miasta poprzez koszenie trawy i jej zbieranie oraz zbieranie śmieci wokół witaczy miasta dwa raz w miesiącu – to jest pierwsze koszenie i zbieranie śmieci w terminie od 1 – 5 dnia każdego miesiąca, drugie koszenie i zbieranie śmieci w terminie od 16 – 20 dnia każdego miesiąca. e) bieżące utrzymanie i remont ogrodzeń placów zabaw, terenów rekreacyjnych oraz innych terenów miejskich - usuwanie zniszczonych i uszkodzonych powlekanych siatek ogrodzeniowych, panelowych przęseł ogrodzeniowych, słupków ogrodzeniowych, furtek wejściowych i bram wjazdowych wskazanych przez Zamawiającego; Zakres 4 – Utrzymanie fontanny oraz zdroju ulicznego, w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku; a) oczyszczanie postumentu, figury, murków, filtrów i zbiornika fontanny na Rynku w Koźlu oraz wymiana wody w obiegu zamkniętym – dwa razy w tygodniu, tj. poniedziałek i czwartek, przy czym w okresie letnim od 1 czerwca do 31 sierpnia trzy razy w tygodniu, tj. poniedziałek, środa, piątek; b) Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczania z nieczystości fontanny – codziennie do godziny 9:00 oraz ponownego interwencyjnie sprzątania w razie wynikłych konieczności; 2. Przedmiot umowy określony w ust.1. obejmuje ponadto: 1) Odpowiedzialność Wykonawcy za zniszczenia w drzewostanie podczas prowadzonych prac - zobowiązany będzie do wykonania nowych nasadzeń adekwatnych do powstałych strat na własny koszt pod kierunkiem Podinspektora do spraw zieleni i ochrony przyrody bądź Inspektora do spraw kształtowania terenów zieleni miejskich; 2) Przeprowadzanie przeglądów również urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zestawów street workout objętych gwarancją. W ramach wykonywanych czynności Wykonawca zobowiązany będzie sprawdzał stan techniczny urządzeń, dokręcać obluzowane śruby i nakrętki oraz uzupełniać ich braki, smarować elementy łożyskowe zgodnie z zasadami ogólnej eksploatacji przedmiotowych urządzeń, o każdym rozpoznanym uszkodzeniu elementów objętych gwarancja Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego i przekazania zdjęcia uszkodzonego elementu na potrzeby zgłoszenia reklamacji u dostawcy urządzeń; 3) Zapewnienie interwencyjnego dyżuru w godz. od 7:00 do 21:00 w każdy dzień kalendarzowy w celu usuwania uszkodzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu użytkowników placów zabaw, terenów rekreacyjnych oraz innych terenów miejskich zgłoszonych przez Straż Miejską lub Zamawiającego; 4) Przystąpienie i likwidacji powstałych uszkodzeń zagrażających zdrowiu lub życiu użytkowników w ciągu 1 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub mailowego od Straży Miejskiej lub Zamawiającego; 5) W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia zabawowego, urządzenia siłowni zewnętrznej i zestawu street workout niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca zobowiązany będzie do właściwego zabezpieczenia powstałej usterki poprzez zabezpieczenie taśmą ostrzegawczą (biało - czerwoną) takiego obiektu oraz wywieszenie informacji że urządzenie jest niesprawne i zabrania się korzystania. W niektórych przypadkach konieczne będzie zdemontowanie fragmentów uszkodzonych urządzeń; 6) Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji na naprawione elementy urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej i zestawów street workout licząc od daty odbioru tych prac przez Zamawiającego; 7) Dokonywanie wraz z Zamawiającym comiesięcznych przeglądów w terminie nie późniejszym niż do 5 dnia każdego miesiąca, w nadzwyczajnych okolicznościach termin ten może zostać zmieniony po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego; 8) Dołączanie do wystawionej faktury za miesiąc rozliczeniowy, zestawienia wykonanych konkretnych prac w szczególności przez podanie ilości np. wymienionych paneli ogrodzeniowych, umytych ławek, umytych tablic informacji o zabytkach itp. wraz z podaniem dat wykonanych prac oraz konkretną lokalizacją; 9) Prowadzenie szczegółowego rejestru wykonanych wszystkich prac w szczególności ilości naprawionych ogrodzeń, gruntownie wyremontowanych ławek itp. przez cały okres umowy; 10) przez jeden rok umowy rozumie się okres od momentu podpisania umowy do 31 marca 2019 r. i od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 r.; 11) Remonty i naprawy zniszczeń powstałych na terenach rekreacyjnych oraz innych terenach miejskich (w tym placów zabaw, skwerów, terenów zielonych, pasów dróg gminnych) w związku z prowadzonymi pracami np. zniszczeń nawierzchni alejek; 12) Koszty transportu sprzętu z bazy na miejsce prowadzenia prac i z powrotem; Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: - czynności związane z konserwacją i regularną kontrolą sprawności urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej oraz małej architektury, - czynności związane z utrzymaniem i bieżącą konserwacją fontanny oraz zdroju ulicznego. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia w.w. wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. cz. II SIWZ Istotne postanowienia umowy, cz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000.00 PLN (słownie: osiem tysięcy 00/100 PLN) 2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. 5 Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt 3 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 6 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8 Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do IDW wzoru formularza ofertowego podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (załącznik nr 1 do IDW). 2.Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów). 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach