Przetargi.pl
REMONT ULICY ZŁOTEJ W GŁOWNIE NA ODCINKU OD UL. KILIŃSKIEGO DO RZEKI BRZUŚNI WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Urząd Miejski w Głownie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-015 Głowno, ul. Młynarska 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7191151 , fax. 042 7191151
 • Data zamieszczenia: 2015-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Głownie
  ul. Młynarska 15 15
  95-015 Głowno, woj. łódzkie
  tel. 042 7191151, fax. 042 7191151
  REGON: 00052422300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glowno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT ULICY ZŁOTEJ W GŁOWNIE NA ODCINKU OD UL. KILIŃSKIEGO DO RZEKI BRZUŚNI WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ulicy Złotej w Głownie, na odcinku od ul. Kilińskiego do mostu na rzece Brzuśni, wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, w tym: - kanał deszczowy, - studnie rewizyjne z kręgów betonowych 1200mm, - osadnik piasku, -wysokosprawny separator lamelowy, -wpusty uliczne, - rozebranie istniejącej nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na podbudowie betonowej, - rozebranie krawęzników betonowych i chodników z płyt betonowych - wykonanie podłoża ulepszonego z mieszanki związanej cementem Rm=1,5MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, - wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związabej cementem Rm=2,5Mpa. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, - wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0-63mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - wykonanie krawężników betonowych 15x30cm i najazdowych 15x22cm z wykonaniem ław z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej. - wykonanie chodników z kostki brukowej, betonowej kolorowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, -wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej szarej gr 8cm, -wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa wiążąca, grubość po zagęszczeniu 6 cm. - wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej - warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 4 cm Przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głownie planuje wykonać roboty budowlane związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Złotej, zgodnie z dokumentami stanowiącymi załącznik nr 13 do siwz. z zagęszczeniem gruntu w wykopie, bez zagęszczenia podbudowy pod nawierzchnię asfaltową i odtworzenia nawierzchni asfaltowej. Roboty te nie będą kolidowały z przedmiotowym zamówieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glowno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach