Przetargi.pl
REMONT TARASU ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z WYMIANĄ BALUSTRADY ORAZ REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO PRZY AL. JANA PAWŁA II 1 W GDYNI

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7356100, 7356105, 7356108 , fax. 587 356 110
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Kołłątaja 1
  81-332 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, fax. 587 356 110
  REGON: 14473300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT TARASU ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z WYMIANĄ BALUSTRADY ORAZ REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO PRZY AL. JANA PAWŁA II 1 W GDYNI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: remont tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady oraz remont schodów zewnętrznych w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Zadanie 1 - remont tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę oraz uzupełnienie otulin lastrykowych słupów tarasu, wymianę na posadzki tarasu, podwyższenie balustrady oraz dostosowanie tarasu do nowych wymagań Zamawiającego w zakresie eksploatacji budynku. Budynek obecnego Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB został wybudowany w latach 1937-39. Obiekt składa się z trzech kondygnacji. Budynek posiada wysokie przyziemie zagłębione od ok. 1m do 1,5m względem poziomu terenu, w którym znajduje się maszynownia główna. W całym kompleksie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB znajduje się siedem wejść – 2 wejścia główne na osi północ - południe z trzonem komunikacyjnym - windą i klatką schodową. Przedmiotowy taras znajduje się od strony północnej i wschodniej. 2) Zadanie 2 – remont schodów zewnętrznych w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni 3) Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje następujących prac: Zadanie 1: 1) prace rozbiórkowe, 2) prace naprawcze filarów, 3) prace naprawcze płyty tarasu, 4) skucie i wykonanie nowej posadzki zewnętrznego tarasu oraz nowej warstwy betonu płukanego murków tarasu pod balustradami, 5) wymiana balustrady tarasu B-1, 6) prace naprawcze balustrad tarasu oraz balustrad schodów 7) wykonanie nowych odpływów z tarasu, 8) prace elektryczne Uwaga: Na słupach i murkach należy wykonać nową warstwę z betonu płukanego. Nową warstwę należałoby traktować jako rodzaj tynku. Mieszanka powinna być zrobiona z grysu marmurowego – dawniej Biała Marianna, obecnie Omya o frakcji kamienia do 5mm i bazaltowego z drobnym piaskiem. Przed rozpoczęciem prac należy dostarczyć do projektanta i Zamawiającego próbkę 60x60cm betonu płukanego do zastosowania na słupach tarasu w celu akceptacji. Zadanie 2: 9) prace rozbiórkowe, 10) demontaż i montaż bramek kontroli dostępu i balustrad 11) prace naprawcze tynku dekoracyjnego 12) wykonanie izolacji przeciwwodnej schodów 13) wykonanie okładzin granitowych schodów wraz z fugowaniem 14) konserwacja nawierzchni schodów 15) wykonanie remontu pomieszczenia pod schodami 16) prace elektryczne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania wykonania i odbioru robót budowalnych określa niniejsza SIWZ, wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz: • dla Zadania 1: Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami: 1) Załącznik 1 do OPZ – Projekt budowlany p.n. „Projekt budowlany remontu tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady w budynku Akwarium Gdyńskiego, listopad 2017r. ” opracowany przez Piotr Fortuna Architekci, 2) Załącznik 2 do OPZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB) ogólna, 3) Załącznik 3 do OPZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB) szczegółowa, • dla Zadania 2: Załączniku nr 5a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) z załącznikami (Zadanie 2): 1) Załącznik 1 do OPZ – Projekt budowlany remontu schodów wraz z załącznikami 2) Załącznik 2 do OPZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: c) Zadanie 1 - 6 000,00 zł. d) Zadanie 2 – 1 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millenium S.A. numer 45116022020000000061917907 podając w tytule „Wadium PN/16/FZP/FGB/2019 - remont tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady oraz remont schodów zewnętrznych w budynku akwarium gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni” 5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7. i 8. poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w ust. 7. i 8. poniżej. 7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ROZDZIALE VIII ust. 2. pkt. c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę kub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski Na ofertę składają się: 1) formularz oferty - Załącznik nr 1, 2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1. niniejszej SIWZ, 3) pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach