Przetargi.pl
Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie – wymiana dachu i remont pomieszczeń

Gmina Maszewo ogłasza przetarg

 • Adres: 72-130 Maszewo, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Maszewo
  Plac Wolności
  72-130 Maszewo, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 811684284
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie – wymiana dachu i remont pomieszczeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachowego, wymianą rynien, opierzeń blacharskich, remontu kominów. Obiekt użytkowany jest przez Szkołę Podstawowa im. Adama Mickiewicza przy ul. Jedności Narodowej 7 w Maszewie.Teren, na którym zlokalizowany jest budynek szkoły oraz szkoła są ujęte w gminnej ewidencji zabytków.Roboty remontu pokrycia dachu z więźbą dachową obejmuje trzy części dachu: dach budynku głównego, dach skrzydła bocznego, dach przybudówki.Remont obejmuje kompleksowy remont z wszystkimi elementami wyposażenia dachu.Remont dachu budynku szkoły podstawowej ma na celu podniesienie stanu technicznego obiektu, dostosowanie walorów technicznych do współczesnych wymagań, uporządkowanie przestrzeni poddasza ze zbędnych elementów nieużytkowanej infrastruktury. Poddasze pozostanie w funkcji nieużytkowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach