Przetargi.pl
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaczki.

Gmina Boćki ogłasza przetarg

 • Adres: 17-111 Boćki, Plac Armii Krajowej 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7319610; 7319620 , fax. 85 7319612
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boćki
  Plac Armii Krajowej 3 3
  17-111 Boćki, woj. podlaskie
  tel. 85 7319610; 7319620, fax. 85 7319612
  REGON: 05065922000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabocki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaczki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Bodaczki na działce nr geod. 34/5. Zadanie obejmuje wykonanie m.in.: wymianę stolarki okiennej (23,10m2), wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej (4,21m2), układanie płytek gres na posadzkach i schodach wewnętrznych (94,70m2), wymiana pokrycia dachowego (299,20m2), przygotowanie i szpachlowanie ścian wewnętrznych gładzią gipsową (319,60 m2), malowanie ścian farbą emulsyjną (161,30 m2), wykonanie wyprawy na ścianach z tynku mineralnego strukturalnego (158,22 m2), dojście do budynku z kostki brukowej (20 m2), wyposażenie - 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminabocki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach