Przetargi.pl
Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji oraz remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi. Część A. Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi Cześć B. Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi

Szkoła Podstawowa nr 1 im.Stanisławy Łakomik ogłasza przetarg

 • Adres: 41-250 Czeladź, Reymonta
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 3651557 , fax. 0-32 3651557
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im.Stanisławy Łakomik
  Reymonta 80
  41-250 Czeladź, woj. śląskie
  tel. 0-32 3651557, fax. 0-32 3651557
  REGON: 72703800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp1.czeladz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji oraz remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi. Część A. Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi Cześć B. Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część A : Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi, obejmujący : a) w zakresie remontu placu zabaw:  demontaż istniejących urządzeń i rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt SBR,  ułożenie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej,  dostawa i montaż nowych urządzeń,  prace agrotechniczne, karczowanie pni, b) w zakresie remontu strefy wejściowej na teren szkoły:  rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych,  rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych z obrzeżami,  wykonanie nowych schodów wejściowych na teren szkoły wraz z donicami,  wykonanie nowych schodów bocznych,  wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku szkoły,  montaż poręczy,  ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki brukowej z obrzeżami c) w zakresie izolacji wybranych ścian zewnętrznych budynku:  odkopanie i osuszenie ścian zewnętrznych podpiwniczenia,  wykonanie iniekcji ciśnieniowej wybranych ścian,  izolacja ścian zewnętrznych,  wykonanie drenażu dla wybranych ścian,  osuszenie ze skuciem tynków wybranych ścian wewnętrznych,  odgrzybienie ścian wewnętrznych,  wykonanie tynków i malowanie ścian wewnętrznych CZĘŚĆ B: Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi, obejmujący : remontu pięciu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Zakres robot obejmować będzie : - wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, - wykonanie odcięć instalacji kanalizacyjnej i wodnej w pomieszczeniu za salą doświadczania świata, - wymianę instalacji elektrycznej i dopasowanie jej do nowych punktów oświetleniowych, - montaż elektrycznego wentylatora wywiewnego z wyprowadzeniem kanału przez ścianę budynku, - sprawdzenie i udrożnienie kanałów wentylacyjnych, - wymianę fragmentu ściany działowej na ścianę z pustaków szklanych, - wymianę ścianek oddzielających kabiny w toaletach, - wymianę drzwi płytowych z ościeżnicą i samozamykaczem pomiędzy korytarzem a łazienką, - wymianę drzwi wewnętrznych z ościeżnicą pomiędzy przedsionkiem a toaletami, - wymianę glazury i gresu, - wymianę misek ustępowych na wspornikowe na stelażu, - wymianę umywalek, - wymianę pisuarów, - malowanie ścian i sufitu powyżej glazury, - montaż blatu w łazience personelu, - montaż luster ściennych, - montaż lamp natynkowych, - montaż wydajnych suszarek elektrycznych, - montaż pozostałego wyposażenia: dozowniki mydła, kosze na śmieci, pojemniki na papier toaletowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Warunkiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium przez Wykonawcę w wysokości: Dla części A: W wysokości : 5 500 PLN Dla części B: W wysokości : 2 200 PLN 11.2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 110 z późn. zm) 11.4.Wykonawca zobowiązany przekazać wadium w sposób umożliwiający jego zwrot, zgodnie z ustawą Pzp 11.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : 61 1050 1360 1000 0090 3133 3165 z wskazaniem nazwy postępowania jakiego wadium dotyczy. 11.7.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uznaje się wadium, które przed upływem terminu składania ofert zostało uznane na koncie Zamawiającego. 11.8. Wadium wniesione w pieniądzu przez jeden z podmiotów składających wspólną ofertę uważa się za wniesione prawidłowo. 11.9.Wadium wnoszone przez podmioty składający wspólną ofertę w innej postaci niż pieniądz musi w swej treści jako Wykonawcę/Zobowiązanego wskazywać na wszystkie podmioty składające wspólną ofertę lub na pełnomocnika wykonawców składających wspólną ofertę. Drugi z wymienionych przypadków jest możliwy tylko, gdy dokument wadialny został wystawiony później niż zawarta została umowa regulująca współpracę wykonawców i udzielone zostało pełnomocnictwo. 11.10.Zwrot wadium następuje zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy Pzp. 11.11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 11.12.Żądanie ponownego wniesienia wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 11.13.Zamawiający zatrzymuje wadium, zgodnie z przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. „4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust 1 oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. „ 11.14. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. 11.15.W treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach