Przetargi.pl
Remont spalarni polegający na wymianie wymurówki w następujacych elementach: komora spalania, termoreaktor poziomy, kanał łaczący termoreaktor poziomy z termoreaktorem pionowym, termorekator pionowy oraz kanał łaczący termoreaktor pionowy z kotłem odzysknicowym parowym.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 24100 Puławy, Al. Partyzantów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 893 000 , fax. 818 862 595
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Al. Partyzantów 57
  24100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 893 000, fax. 818 862 595
  REGON: 8025200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont spalarni polegający na wymianie wymurówki w następujacych elementach: komora spalania, termoreaktor poziomy, kanał łaczący termoreaktor poziomy z termoreaktorem pionowym, termorekator pionowy oraz kanał łaczący termoreaktor pionowy z kotłem odzysknicowym parowym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont spalarni polegający na wymianie wymurówki w następujacych elementach: komora spalania, termoreaktor poziomy, kanał łaczący termoreaktor poziomy z termoreaktorem pionowym, termorekator pionowy oraz kanał łaczący termoreaktor pionowy z kotłem odzysknicowym parowym. I. Demontaż instalacji: 1. Demontaż palników oraz ich zabezpieczenie - szt. 4 2. Demontaż wentylatorów nadmuchowych – szt. 2 3. Demontaż kanałów i rur doprowadzających powietrze do komory pirolizy oraz termoreaktora. 4. Demontaż czujników temperatury oraz podciśnienia w termoreaktorze i komorze spalania. 5. Częściowy demontaż korytek kablowych w obrębie demontowantch kanałów i komory spalania. 6. Wywóz komory, termoreaktora oraz kanałów na warsztat Wykonawcy. 7. Przekazanie pozostałych zdemontowanych elementów do magazynu Zamawiającego. II. Demontaż i wywóz komory spalarki oraz termoreaktorów i kanałów łączących. 1. Zabezpieczenie ceramicznego komina awaryjnego (podparcie, zamawiający nie wyraża zgody na podwieszenie z uwagi na konstrukcję dachu) po zdemontowaniu termoreaktora, na którym był podparty. 2. Pozostawienie pomieszczenia po demontażu komory spalania oraz termoreaktora i kanałów w takim stanie, aby była możliwość przygotowania posadzki pomieszczenia spalarni do renowacji (powierzchnia posadzki 228 m2) III. Remont komory spalania, termoreaktorów oraz kanałów łączących: 1. Wykucie/ zeszlifowanie starej zużytej wymurówki - przekazanie do utylizacji leżącej po stronie Wykonawcy . 2. Wymiana uszkodzonych rurek napowietrzających w komorze spalania oraz w termoreaktorze poziomym. 3. Naprawa ewentualnych pęknięć, uszkodzeń, ubytków materiału w obrębie śluzy załadunkowej oraz drzwi załadunkowych i innych elementów obecnie ukrytych pod wymurówką. Po ich wykonaniu , zamawiający dokona czynności odbiorowych. 4. Czyszczenie powierzchni wszystkich komór od strony wewnętrznej do klasy czystości minimum Sa3 wg. ISO 8501. 5. Zmiana usytuowania włazu rewizyjnego w dolnej części termoreaktora pionowego, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 6. Spawanie kotew we wszystkich komorach. 7. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznej wszystkich komór farbą żaroodporną. Dobór systemu malarskiego przez Wykonawcę po akceptacji przez Zamawiającego, Gwarancja malowania 5 lat. 8. Wyłożenie komór materiałem izolacyjnym o odporności termicznej nie mniejszej niż 1100 o C potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta. Należy zastosować materiał o parametrach nie gorszych niż Płyta Blok 607TM. Karta produktu w załączeniu. 9. Wykonanie nowej wymurówki z zachowaniem pierwotnego kształtu i zachowaniem średnic kanałów przelotowych. Odporność termiczna 1400 o C. Należy zastosować beton bezcementowy o odporności termicznej 1400 o C na bazie elektrokorundu szlachetnego i węglika krzemu – typ wiązania zol krzemionkowy, o parametrach nie gorszych niż SIBET12sc. (przedłożone materiału musza zostać zaakceptowane przez Zamawiającego). Wymagany minimalny okres eksploatacji wymurówki min. 8 lat ). 10. Przygotowanie do malowania powierzchni zewnętrznej termoreaktorów, kanałów i komory spalania, pod farby ograniczające promieniowanie termiczne. 11. Malowanie przygotowanych powierzchni farbami ograniczającymi promieniowanie termiczne. Kolorystykę według RAL uzgodnić z zamawiającym. Do malowania należy zastosować farby żaroodporne. Gwarancja na malowanie 5 lat. IV. Czynności po zakończeniu prac związanych z wymianą wymurówki: 1. Dostawa wyremontowanych elementów na miejsce montażu. 2. Montaż wyremontowanych elementów między sobą oraz kominem awaryjnym, kotłem odzysknicowym oraz załadunkiem automatycznym, w taki sposób, aby zapewnić szczelność połączeń pomiędzy kołnierzami. 3. Malowanie komina awaryjnego farbą żaroodporną. 4. Montaż zdemontowanego oprzyrządowania zgodnie z punktem I. pp 1-5. 5. Poprawki malarskie po montażu. 6. Regulacja palników przed uruchomieniem instalacji. 7. Wygrzewanie wymurówki przy użyciu palników zainstalowanych w komorze spalarki oraz termoreaktorze. 8. Uruchomienie instalacji po zakończeniu wygrzewania wymurówki, próbne palenie odpadów. 9. Przedstawienie pomiarów lub obliczeń czasu przebywania spalin w termoreaktorze w celu wykazania spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobu postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r., poz. 108 wykonane przez firmę zewnętrzną zajmującą się pomiarem emisji spalin prowadzącą pomiar emisji spalin. Koszty wykonania pomiarów ponosi Wykonawca. 10. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, na która składać się będą: -zapisy z procesu wygrzewania zgodnego z technologią producenta wymurówki. -opracowanie potwierdzające spełnienie warunku zawartego w § 2 pkt.1 lit.a Rozporządzenia Ministra Rozowju z dn. 21.01.2016 w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcenia odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu. -karty katalogowe, certyfikaty etc. zastosowanych materiałów, ponadto powinna być dokumentacja z podaniem wymiarów zewnętrznych oraz wewnętrznych poszczególnych komór jak również długości i średnic otworów przelotowych V. Zamawiający nie posiada programu sterującego do wygrzewania wymurówki , VI. Czynności uzupełniające: 1. Przygotowanie powierzchni do położenia nowej posadzki z żywicy poliuretanowej. 2. Renowacja posadzki o powierzchni ok 228 m2 w kolorze RAL uzgodnionym z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ jeżeli wykaże, że: a) wykonawca powinien wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu prac remontowych w zakresie wymiany wymurówki w spalarniach lub piecach przemysłowych lub budowie instalacji spalarni lub wykonaniu prac modernizacyjnych polegających na wymianie elementów instalacji spalarni na kwotę brutto 200 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach