Przetargi.pl
Remont schodów wejściowych do budynku Domu Studenta nr 1, ul. Rejtana 15 w Koszalinie

Politechnika Koszalińska ogłasza przetarg

 • Adres: 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 34-78-637, 34-78-635 , fax. (094) 34-78-636
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2
  75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, fax. (094) 34-78-636
  REGON: 17030000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.tu.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont schodów wejściowych do budynku Domu Studenta nr 1, ul. Rejtana 15 w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Remont schodów wejściowych do budynku Domu Studenta nr 1, ul. Rejtana 15 w Koszalinie w zakresie określonym w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej - załączniku nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia opisują następujący kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 36 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót). 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi wykonawcy jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i godziny .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert wskazanego w rozdziale XIV pkt. 1 SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy pzp , Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenia z art.25a ust.1 ustawy Pzp -Załącznik nr 4 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) –wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ 5) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynu liczby jednostek przedmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych kosztów pośrednich i zysku. W kosztorysie należy podać ceny jednostkowe robót. Podatek od towarów i usług należy doliczyć na końcu kosztorysu ofertowego. Nie wykazywać pozycji dotyczących robót towarzyszących i tymczasowych w kosztorysie ofertowym, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku braku w ofercie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP jako, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z rozdziałem XI SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach