Przetargi.pl
Remont sanitariatów w budynku „W” przy ul. Wiśniowej 41 w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-554 Warszawa, Aleja Niepodległości
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 648 608 , fax. 225 648 608
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Aleja Niepodległości 162
  02-554 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 648 608, fax. 225 648 608
  REGON: 15020000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wwwq.sgh.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sanitariatów w budynku „W” przy ul. Wiśniowej 41 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Remontu sanitariatów w budynku „W” Szkoły Głównej Handlowej ul. Wiśniowa 41, Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w n/w załącznikach do SIWZ: Zał. nr 1 – Wytyczne do prowadzenia prac, Zał. nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), branża budowlana, Zał. nr 2a – STWiOR, branża sanitarna, Zał. nr 2b – STWiOR, branża elektryczna, Zał. nr 3 – Projekt wykonawczy architektoniczny, Zał. nr 3a – Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, Zał. nr 3b – Projekt wykonawczy elektryczny, Zał. nr 4 – Wykaz prac – Przedmiary tj. pomocniczy wykaz robót, Zał. nr 5 – Wzór umowy,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego formularz nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-4, uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą spełnianie warunku. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (lub inny dokument) potwierdzające udostępnianie zasobów przez inne podmioty należy złożyć wraz z ofertą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. Wykaz dokumentów i informacji wymaganych w ofercie: a) Formularz oferty zgodny w treści z formularzem nr 1 do SIWZ w oryginale, podpisany przez Wykonawcę i zawierający oświadczenie Wykonawcy, wskazujące te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom; b) Oświadczenia wymienione w Części IV ust. 1 niniejszej SIWZ w oryginale; c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) – w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowość umocowania – jeżeli dotyczy; d) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowość umocowania – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy; e) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne odpowiednie dokumenty, wraz z informacją o tych podmiotach zawartą w oświadczeniach, o których mowa w Części IV ust. 1 SIWZ, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem jeżeli dotyczy. f) Dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium wnoszonym w pieniądzu) lub stosowny dokument wadialny w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach