Przetargi.pl
Remont sanitariatów oraz pomieszczenia gospodarczego w Ośrodku Kultury w Piasku przy ul. Katowickiej 63

Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-241 Łąka, Sznelowiec
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322103464 , fax. 322103529
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
  Sznelowiec 12
  43-241 Łąka, woj. śląskie
  tel. 322103464, fax. 322103529
  REGON: 27210283000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sanitariatów oraz pomieszczenia gospodarczego w Ośrodku Kultury w Piasku przy ul. Katowickiej 63
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych w sanitariatach oraz pomieszczeniu gospodarczym w Ośrodku Kultury w Piasku przy ul. Katowickiej 63. Zakres robót obejmuje następujące kategorie robót: 1) Demontaż boazerii. 2) Demontaż szaf wbudowanych. 3) Wykonanie konstrukcji podparć sufitów. 4) Rozbiórka ścianek działowych. 5) Zerwanie posadzek. 6) Murowanie ścianek działowych. 7) Wykonanie ścianek działowych z płyt GK wodoodpornych 8) Tynkowanie ścian. 9) Licowanie ścian i posadzek płytkami ceramicznymi. 10) Wymiana drzwi wewnętrznych. 11) Malowanie ścian i sufitów. 12) Wymiana umywalek, pisuarów oraz montaż misek ustępowych typu geberit 13) Demontaż baterii umywalkowych 14) Montaż baterii umywalkowych 15) Montaż umywalek i ustępów dla niepełnosprawnych 16) Przeróbka instalacji wodnej. 17) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. 18) Wymiana instalacji elektrycznej. 19) Wymiana lamp, wyłączników i gniazdek elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert (tj. przed godziną 9:00 w dniu składania ofert) wnieść wadium w wysokości 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach